Så var bostadsmarknaden i juli

Juli kort sammanfattat:

  • Andelen köpare som tror på sjunkande priser ökar.
  • Högt inflöde av bostäder till salu för att vara juli.
  • Rekordhög aktivitet på villamarknaden för att vara juli månad.

Gör som 100 000 redan gjort – registrera dig för Hemnets nyhetsbrev.

Marknaden i juli var ovanligt aktiv för att vara en julimånad, framför allt på villamarknaden. Det både publicerades och såldes fler villor än under någon tidigare julimånad så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie. Även på lägenhetsmarknaden var aktiviteten hög jämfört med hur det normalt ser ut i juli om än något lägre än i juli månad 2020.

I Hemnets Köparbarometer minskade prisförväntningarna för tredje månaden i rad. Andelen köpare som tror på sjunkande priser var i augusti 22 procent, en ökning med 7 procentenheter sedan i juli. Sammantaget ligger nu prisförväntningarna på den lägsta nivån på ett år. Samtidigt ökade köpbenägenheten, och det är nu 41 procent som uppger att de planerar att köpa bostad det kommande halvåret.

Juli är en speciell månad på bostadsmarknaden på så sätt att det är en annan sammansättning av bostäder som säljs än vad som är fallet under de flesta andra månader. Bland annat säljs det andelsmässigt färre bostäder i centrala områden. Detta påverkar normalt både genomsnittliga priser och försäljningstider vilket bör tas i beaktande när siffrorna tolkas.

Köparbarometern – fler köpare tror på sjunkande priser

Av de tillfrågade besökarna på Hemnet i början av augusti var det 41 procent som uppgav att de planerar att köpa bostad under det kommande halvåret. Det är en ökning med 1 procentenhet från föregående månads undersökning. Jämfört med motsvarande undersökning för ett år sedan minskade köpbenägenheten något, men ligger på höga nivåer jämfört med tidigare år.

Undersökningen som ligger till grund för Köparbarometern genomförs i början av varje ny månad vilket innebär att resultatet i denna juli-rapport avser siffror från i början av augusti.

– Prisförväntningarna fortsätter att minska vilket sannolikt kommer innebära en större försiktighet generellt bland köpare framöver. Något som i sin tur kan dämpa prisutvecklingen. Samtidigt ser vi fortsatt höga nivåer i andelen som planerar att köpa bostad vilket talar för att den höga efterfrågan vi sett håller i sig även fortsättningsvis, säger Hemnets marknadsanalytiker, Erik Holmberg.

Utbud – högt inflöde av bostäder till salu

I juli fanns det 15 562 lägenheter till salu på Hemnet. Det är 10 procent lägre än vad det var i juli 2020 men högre än motsvarande månad åren dessförinnan. Av de lägenheter som fanns till salu hade 6 498 publicerats i juli. Även det är lägre än motsvarande månad 2020 men högre än vad som varit normalt för en julimånad historiskt.

På villamarknaden fanns det under samma månad 9 106 villor till salu på Hemnet vilket är något lägre än under juli i fjol och tydligt lägre än åren dessförinnan. Samtidigt var inflödet av nya villor till salu högt. Det publicerade 3 171 villor under juli vilket är den högsta noterade julisiffran så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie, och 8 procent fler än juli 2020.

Att det är ett, för säsongen, rekordhögt inflöde av villor på marknaden samtidigt som utbudet ligger på rekordlåga nivåer, beror på den ovanligt heta marknaden vi haft för villor det senaste året. Det har medfört att relativt få villor ligger kvar på marknaden under en längre tid och därmed hålls utbudet nere trots ett högt publiceringstryck de senaste två månaderna. Sannolikt beror detta höga inflöde dels på att många av de som tidigare avvaktat sin villaförsäljning nu agerar när restriktioner börjar lätta, samt att säsongsmönstret har varit annorlunda när fler spenderar sin sommarsemester inom landet.

– På villamarknaden fortsatte det höga publiceringstrycket från juni även under juli månad. Detta är troligen dels en effekt av att många som tidigare avvaktat sin villaförsäljning nu agerar när restriktionerna börjar lätta, samt ett något annorlunda säsongsmönster under pandemin. Det höga antalet publicerade villor vi nu sett har bidragit till en marknad med bättre balans mellan utbud och efterfrågan, säger Erik Holmberg.

Försäljningar – rekordmånga villa- försäljningar för att vara juli månad

I juli rapporterades det 6 201 lägenhetsförsäljningar i riket. Det är 14 procent färre än under juli månad 2020 men 16 procent fler än under motsvarande månad 2019.

På villamarknaden rapporterades det under samma period 3 640 försäljningar. Det är den högsta noteringen för en julimånad så långt tillbaka som Hemnet har data. Jämfört med i juli 2020 såldes det nu i juli

3 procent fler villor. Denna utveckling är ett resultat av en fortsatt hög efterfrågan i kombination med den tydliga ökningen av antal publicerade villor de senaste månaderna.

Sammantaget var juli i år en ovanligt aktiv julimånad sett till antalet försäljningar, även om det på lägenhetssidan var färre försäljningar än i juli i fjol.

– Sommaren 2021 har likt sommaren förra året präglats av en ovanligt hög aktivitet, i år framför allt på villamarknaden. Både antalet publicerade och sålda villor ligger rekordhögt för att vara en julimånad och den höga aktiviteten syns också för lägenheter om än inte på samma nivåer som under sommaren 2020, säger Erik Holmberg.

Försäljningstid, utgångspris och slutpris – säsongsmässiga förändringar

Försäljningstiderna för både villor och lägenheter ökade i juli. Framför allt är detta en säsongseffekt då fler bostäder som legat under längre tid säljs under sommaren. För lägenhetsförsäljningar var den genomsnittliga säljtiden 16 dagar i juli, 3 dagar snabbare än motsvarande månad 2020. Motsvarande på villamarknaden var 21 dagar. Det är en minskning med 1 dag jämför med juli 2020. På villamarknaden var försäljningstiden i juli den lägsta för en julimånad så långt tillbaka som Hemnet har data, vilket indikerar att det varit ett för säsongen högt tempo på marknaden.

Av de lägenheter som såldes i juli ökade priset med i genomsnitt 5,6 procent från utgångspris till slutpris. Det är 2 procentenheter mer än under motsvarande månad 2020. Jämfört med juni i år är det dock en minskning vilket följer det normala säsongsmönstret.

Motsvarande procentuella ökning vid villaförsäljningar var i juli 7,3 procent. Även det lägre än i juni månad men 4 procentenheter högre på årsbasis. Förutom det normala säsongsmönstret påverkar sannolikt också det höga inflödet av villor på marknaden. Det har jämnat ut balansen mellan utbud och efterfrågan vilket generellt ger mindre intensiva budgivningar.

Läs hela rapporten här.