Så var bostadsmarknaden i augusti

Lägenhetsmarknaden i augusti påminner till stora delar om hur det såg ut i våras, med höga försäljningsvolymer och korta försäljningstider. På villamarknaden syns dock tecken på en viss avmattning med minskad intensitet jämfört med innan sommaren. Försäljningstiderna på villamarknaden är nu något längre och budgivningarna driver inte upp priset i riktigt samma utsträckning som då.

Prisförväntningarna bland köparna i september månads mätning visade på relativt små förändringar jämfört med föregående månad, men med en viss ökad tro på stillastående priser. Vi ser nu inte heller samma höga köpintention på marknaden som var fallet under hösten 2020. Sannolikt som ett resultat av ett minskat boendefokus då pandemins påverkan på samhället minskat sedan dess med fler vaccinerade och fler som går tillbaka till jobbet.

Köparbarometern – små förändringar av köparnas prisförväntningar

Av de tillfrågade besökarna på Hemnet i början av september, var det 42 procent som uppgav att de planerar att köpa bostad det kommande halvåret. Det innebär att köpbenägenheten ligger kvar på samma nivå som i motsvarande undersökning för en månad sedan men minskar med 3 procentenheter jämfört med september 2020. Att köpbenägenheten nu minskar tydligt på årsbasis påverkas sannolikt av att samhället börjar öppna upp mer och att det stora boendefokus som präglat marknaden under pandemin avtar något. Nu har också den tidigare möjligheten att pausa amortering av sitt bolån slutat gälla vilket också kan ha påverkat köpintentionen.

Det ska dock nämnas att köpbenägenheten fortsatt ligger relativt högt jämfört med de senaste åren och utvecklingen kan ses som en normalisering. Undersökningen som ligger till grund för Köparbarometern genomförs i början av varje ny månad vilket innebär att resultatet i denna augusti-rapport avser siffror från i början av september.

– Prisförväntningarna ligger kvar på ungefär samma nivå som under föregående månad. Det är framförallt andelen som tror på oförändrade priser som ökar vilket talar för en något mer försiktig marknad än under våren. Att den tidigare pandemieffekten, med ett stort fokus på boendet, nu börjar avta något samtidigt som amorteringskravet återinförs talar också för det. Å andra sidan har vi en fortsatt god konjunktur och rekordlåga bolåneräntor vilket mycket väl skulle kunna bidra till en stabil prisutveckling under hösten, säger Hemnets marknadsanalytiker, Erik Holmberg.

Utbud – utbudet hålls nere av korta säljtider

I augusti fanns det 20 871 lägenheter till salu på Hemnet. Det är 1 procent färre än vad det var i augusti 2020 och i nivå med hur det sett ut i augusti de senaste åren. Av de lägenheter som fanns till salu hade 11 077 publicerats i augusti. Det är 7 procent fler än under motsvarande månad 2020. Att utbudet inte är högre trots ett högt inflöde av nya lägenheter på marknaden de senaste månaderna beror på att de korta försäljningstiderna som präglat marknaden det senaste året håller i sig.

På villamarknaden fanns det under samma månad 10 701 villor till salu på Hemnet vilket är 1 procent högre än i augusti i fjol men tydligt lägre än åren dessförinnan. Av dessa var det 5 541 villor som publicerades i augusti vilket är 11 procent fler än augusti 2020 men lägre än åren dessförinnan. De senaste två åren har säsongsmönstret på villamarknaden, med en lägre aktivitet under sommarmånaderna, till viss del jämnats ut, sannolikt till stor del till följd av pandemin som gjort att fler spenderar sommaren hemma. Det har medfört att antalet publicerade villor varit relativt högt under juni och juli men lägre än normalt i maj och augusti.

Försäljningar – fortsatt höga säljvolymer

I augusti rapporterades det 9 565 lägenhetsförsäljningar i riket. Det är 4 procent fler än under augusti månad 2020 och den högsta noteringen för en augustimånad så långt tillbaka som det finns en sammanhängande tidsserie.

På villamarknaden rapporterades det under samma period 3 941 försäljningar, 1 procent fler än under motsvarande månad i fjol men på en relativt normal nivå jämfört med hur det sett ut tidigare år. Sannolikt spelar ett ändrat säsongsmönster roll för hur antalet sålda villor fördelats de senaste månaderna på samma sätt som för antalet publicerade villaannonser. När fler är hemma under sommarsemestern ökar aktiviteten under juni och juli. Det gör att villor som under mer normala år skulle ha sålts i augusti nu i år i högre utsträckning istället sålts i juni eller juli.

– Lägenhetsmarknaden har under början av hösten fortsatt att präglas av en hög aktivitet med många försäljningar. Ett liknande mönster som vi sett under större delen av pandemin. Det publiceras mycket bostäder och även om efterfrågan ser ut att ha minskat något är den fortsatt på en hög nivå generellt vilket är en förutsättning för dessa höga säljvolymer, säger Erik Holmberg.

Försäljningstid, utgångspris och slutpris – minskade försäljningstider efter sommaren

I augusti var den genomsnittliga försäljningstiden för lägenheter 15 dagar. Jämfört med motsvarande månad 2020 är det en minskning med 1 dag. Även på villamarknaden minskade försäljningstiden med 1 dag jämfört med augusti 2020, från 19 till 18 dagar. Jämfört med i våras ligger den genomsnittliga försäljningstiden nu något högre. Försäljningstiden kan fortsatt till viss del påverkas av säsongseffekter men det är sannolikt också ett tecken på en något lägre tryck på villamarknaden.

Av de lägenheter som såldes i augusti ökade priset med i genomsnitt 7,6 procent från utgångspris till slutpris. Det är 2 procentenheter mer än under motsvarande månad 2020. Motsvarande procentuella ökning vid villaförsäljningar var i augusti 8,7 procent. Även det en ökning med 2 procentenheter jämfört med augusti 2020.

– På lägenhetsmarknaden ser det ut som att den pigga marknaden från i våras håller i sig nu under början av hösten. På villamarknaden är aktiviteten fortsatt hög men här finns det en del som tyder på en ett något lägre tryck än det vi såg under våren, säger Erik Holmberg.

Ladda ner hela rapporten här.