Ordlista för dig som undrar över nyproduktion

Har du kolla på alla ord i samband med att du köper nyproduktion? Oroa dig inte, vi har samlat alla orden i den här ordlistan.

Arkitekt

En arkitekt ritar hus så att det utvändigt passar in både estetiskt och funktionellt i sin omgivning, och så att det invändigt blir optimal planlösning för de som bor i huset. Vid köp av kataloghus eller vid köp av hus med befintlig byggherre som bygger ett större område har arkitekten vanligtvis gjort sitt jobb när köparen kommer in i bilden, men vid bygge av hus på fristående tomt kommer du ha stor nytta av en duktig arkitekt. 

ABS 09

ABS står för “Allmänna bestämmelser vid småhusentreprenader”. Dessa regleras under konsumenttjänstlagen och avser uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus som näringsidkare utför åt konsument. ABS 09 är ett standardavtal för entreprenadkontrakt. 

Bokningsavtal

Ett bokningsavtal tecknas i början av projektet för att båda parter ska vara överens om intentionen att gå vidare med projektet. Kolla noga igenom vad bokningsavtalet säger om inbetald bokningsavgift om projektet inte blir av, om det blir kraftiga förseningar eller om du själv inte kan gå vidare med affären ekonomiskt. 

Bolagsverket

Bolagsverket är en statlig myndighet som huvudsakligen hanterar registrering av företag och årsredovisningar. 

Bostadsrättsupplåtelse

Upplåtelseavtal upprättas i samband med nyproduktion (eller vid ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt). Avtalet är underlaget till det överlåtelseavtal som sedan upprättas när en bostadsrätt övergår till en ny innehavare. För att en bostadsrättsförening ska få upplåta en lägenhet med bostadsrätt krävs att bostadsrättshavaren är medlem i föreningen. Dessutom måste det finnas en registrerad ekonomisk plan.

Bottenplatta

Bottenplatta är en relativt enkel husgrund som är vanlig vid småhusentreprenad, där betong gjuts direkt på marken. I modern konstruktion är det en bra grund som skyddar mot radon och fukt. Rätt isolerad kan den också hålla ned hela husets energikonsumtion. 

BRL

Bostadsrättslagen är bra att läsa. Den hittar du här.

Byggherre

Byggherre kallas den som är ansvarig för ett byggprojekt enligt PBL (Plan- och bygglagen). Det kan vara en fysisk person, en BRF, ett företag eller en kommun. Det är byggherren som ska se till att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt de krav som gäller, samt se till att lov följs och att de tekniska egenskapskraven uppfylls. 

Byggkreditiv, byggnadskreditiv

Du kan inte ta ett vanligt bolån när du bygger hus, eftersom du inte har ett hus som säkerhet. Istället kan banken hjälpa till med ett byggnadskreditiv som täcker kostnader för husbygget mot en viss avgift och ränta. När huset står färdigt görs en värdering på bostaden och lånet läggs om till bolån. Du behöver inte ha samma bank som gav byggnadskreditivet när du tar bolån. 

Delad entreprenad, delentreprenad

Vid delentreprenad är det alltså beställaren som står för projekteringen och träffar avtal dels med huvudentreprenör, dels med till exempel vvs- och el-installatörer. De senare blir sidoentreprenörer till huvudentreprenören. Risken med delentreprenad är att flera olika avtalspartners kan bolla ansvaret sinsemellan och att det är ett svårt jobb att samordna, projektleda och bevaka alla olika avtalspartners. 

Entreprenad

Entreprenad är ett avtal om att ett visst arbete ska utföras under en viss tid mot en viss summa pengar. 

Entreprenör

I det här sammanhanget används ordet entreprenör för den person eller det företag som utför arbeten på entreprenad.

Förhandsavtal

Ett förhandsavtal skrivs innan bostadsrätten är färdigbyggd. Förhandsavtalet måste vara skriftligt och tecknas med föreningen även om det är byggföretaget som tillhandahåller avtalet. Avtalet är bindande och kan vara kostsamt att säga upp. Köparen kan till exempel bli betalningsskyldig för annonsering och visning samt eventuell mellanskillnad som uppstår mellan vad föreningen kan få av en ny köpare i jämförelse med vad den skulle ha fått enligt tidigare avtal.

Gatukostnad

Kommunen har rätt att begära ersättning för kostnader avseende att bygga eller förbättra vägar till fastigheten/fastigheterna som byggs. Kostnaderna fördelas rättvist över området.

Garantibesiktning

Vid nyproduktion finns en lagstadgad tvåårsgaranti, så då görs en garantibesiktning. Försök att boka in den så nära garantiutgången som möjligt. Här går besiktningsmannen igenom hela bostaden i syfte att se om fel dykt upp som inte fanns vid slutbesiktningen. Fel som upptäcks i huset och som härleds till entreprenören ska åtgärdas snarast möjligen om inte husägaren och entreprenören kommer överens om något annat. 

Generalentreprenad/helentreprenad

Vid generalentreprenad  så utför beställaren projekteringen men tecknar endast ett kontrakt, med vald entreprenör. Denne genomför sedan byggnationen med hjälp av underentreprenörer. Beställaren har inga egna hantverkare utan allt går genom entreprenören. Vid eventuella fel, förseningar eller dylikt har beställaren således endast en part att vända sig till. Beställaren har alltså rent juridiskt endast en part att hålla ansvarig vid generalentreprenad. 

Inkopplingsavgift/anslutningsavgift

Vid köp av obebyggd tomt finns inte alltid ledningar för vatten och avlopp (VA) och el framdragna till tomten. Då behöver du göra det i samband med att du bygger huset. Kostnaderna kan variera kraftigt beroende på vilken kommun det gäller, vilka bolag du ansluter till och hur stort grävarbete som behöver göras. 

Kataloghus

Kataloghus har fått sitt namn ifrån att man väljer från ett antal modeller i en katalog och på så sätt kan välja det hus som bäst passar den egna stilen. Idag är utbudet stort och valmöjligheterna många. Ett kataloghus kan beställas från enbart stomme till nyckelfärdigt.

Kontrollansvarig

Vid varje byggprojekt är man skyldig att ha en certifierad kontrollansvarig (KA) som säkerställer att projektet efterlever bygglagstiftningen och ser till att kontrollplanen följs, är med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller. Kontrollansvarig ska också skriva ett utlåtande som underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Känslighetsanalys

Känslighetsanalys är en mätmetod för att räkna ut konsekvenserna av till exempel framtida räntehöjningar. Meningen är alltså att analysera vad eventuella framtida osäkra faktorer kan ha för ekonomiska konsekvenser över tid. 

Köpe- och entreprenadkontrakt

När husmodell och entreprenör valts skrivs ett så kallat Köpe- och entreprenadkontrakt. Där ska tydligt anges vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Kontraktet är till för att tydliggöra ansvarsfrågan och förhindra missförstånd om en situation/tvist skulle uppstå där det behöver bevisas vad som är överenskommet från början. 

Lösvirkeshus

Vid arkitektritat hus där alla material beställs efter ritning kallas det att man bygger ett lösvirkeshus. Vid ett sånt projekt behöver beställaren vanligtvis vara mer engagerad i hela processen, men får å andra sidan ett unikt hus helt enligt egna preferenser. 

Markritning/markplaneringsritning

En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder. 

Moderbolagsborgen

Ett nystartat bolag anses vara en större risk att ge lån till. Finns ett moderbolag kan dotterbolaget använda det som borgenär för återbetalning av lånet. 

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är en redovisning av förhållandena på marken och anslutningspunkter för vatten och avlopp samt projekterade gatuhöjder. Den redovisar tomtens gränser och byggrätten enligt den gällande detaljplanen och är ett underlag för den situationsplan som ska bifogas till ansökan om bygglov. 

Nyckelfärdigt

Vid köp av nyckelfärdigt hus behöver beställaren inte vara särskilt aktiv i processen, utan som namnet antyder kan köparen hämta nyckeln och flytta in i ett färdigt hus. 

Planbestämmelser

Med planbestämmelser i en detaljplan reglerar kommunen rättigheterna att använda mark och vatten inom ett specifikt område. I plan- och bygglagen regleras vilka bestämmelser en detaljplan måste innehålla och vilka den får innehålla. 

Sprängning, schaktning & pålning

När man bygger nytt hus är förarbetet för grunden en central del av arbetet. All matjord och vegetation måste bort och en stabil platta måste till för huset att stå på. Om du har valt att själv vara ansvarig för den här biten är det viktigt att läsa på noga. Många konflikter uppstår vid grundarbetet. 

Småhusentreprenad

Småhusentreprenader avser uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus samt, ifall det ingår i avtalet om tjänsten rörande bostadshuset, även uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad såsom garage eller förrådsbyggnad.

Säljstart

Vid säljstart är projektet officiellt igång och byggherren kan börja teckna bokningsavtal med köpare. Då presenteras bostäderna detaljerat, och priser och månadsavgifter anges. Spekulanter får personlig och detaljerad information av ansvariga mäklare och direkt från byggföretaget. 

Totalentreprenad

Vid totalentreprenad ansvarar huvudentreprenören både för projektering och utförande.

Visningshus, visningslägenhet

Vid nyproduktion kan man ofta besöka en visningsenhet där spekulanter kan känna på och uppleva ungefär hur slutfinishen kommer vara. Till exempel en känsla för materialval, takhöjd och annan utformning. För nyproduktion av bostadsrätt är det ofta en yta i närheten av fastighetens placering så man också får en känsla för utsikt och närområde. Vid köp av kataloghus har ledande tillverkare slagit ihop sig så att man på några ställen i Sverige kan besöka kluster av kataloghus att vandra runt i för att få en känsla för vilken modell man vill bygga. 

Vite

Vite är ett penningbelopp som ska betalas om ett föreläggande eller förbud inte följs. I lagen om viten finns bestämmelser som används vid föreläggande och förbud enligt plan- och bygglagen, PBL. För en privatperson kan det vara bra att avtala om att vite ska utbetalas vid till exempel försening av bygget. 

Upplåtelse

Upplåtelseavtal tecknas första gången bostadsrättsföreningen upplåter lägenhetsytan med bostadsrätt, och upprättas mellan bostadsrättsföreningen och köparen. När bostadsrätten sedan säljs vidare kallas det överlåtelseavtal.