Klippkanten lott KK 25

Hemavan/Birke, Storuman Se på karta

995 000 kr

Bostadstyp
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
591 m²

Nu säljs en Exklusiv tomt som är högt belägen och har häftig utsikt, tomten ligger precis vid den nya backen och liften i Hemavan. Anslutningsavgift för vatten och avlopp ingår i priset.

Kontraktsbilaga KK23-25, 2018-11-08
Föreskrifter för Klippkantens övre del, Hemavan
(bilaga till köpekontrakt för tomter KK23-25 inom området)

Följande gäller inför bygglovsansökan av bostäder på Klippkanten enligt gällande detaljplan samt nedanstående förtydliganden och tillägg. Blivande fastighetsägare förbinder sej att förmedla denna information i händelse av vidare försäljning till ny köpare. Alla ytangivelser är cirkaytor. Höjdkurvor inom tomter visar marknivåer före eventuell grovplanering av tomtmark. Angivna plushöjder inom tomter avser golvnivå på nedre respektive övre våningsplan och är en cirkahöjd avrundad till närmaste halvmeter. Avvikelse kan även förekomma för angivna väghöjder. Planform och läge på bostadshus är endast en illustration och behöver inte följas.

MARKANVÄNDNING
Endast bostadshus får uppföras och skall utnyttjas som fritidshus.

UTNYTTJANDEGRAD
Friliggande fritidshus med en bostadslägenhet får ha en byggnadsarea på maximalt 150 m2. Med byggnadsarea inräknas hela den bebyggda ytan på tomten inklusive ytterväggar samt skärmtak på lägre höjd än 3 meter över mark. Stora taksprång kan påverka byggnadsarean. Detta innebär att man kan bygga fritidshus med en bruttoyta av upp till 300 m2 på de tre fastigheterna.

BEGRÄNSNINGAR
Den mark som markerats/skrafferats med prickar för ej bebyggas. Begränsningen grunder sej på att ett avstånd måste upprätthållas på 4,5 meter till grannes fastighet samt att man ej skall bygga för bakomvarande grannes utsikt. Bygglov kommer inte att ges för fristående komplementhus, t ex förråd, carport mm. Bygglovsfria byggnadsverk är inte tillåtna närmare 4,5 m från fastighetsgräns mot samfälld mark. Mot granne kan bygglovsfritt byggnadsverk uppföras närmare är 4,5 m från fastighetsgräns men fordrar grannes medgivande.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Byggnader måste uppföras som s.k suterränghus och det är tillåtet att bygga maximalt ett våningsplan utöver sutterängplanet. För KK23 och KK24 gäller en högsta totalhöjd på 7,5 meter. Skorsten accepteras utöver denna höjd. Detaljplanens möjlighet till fler våningsplan eller högre höjd kommer inte att tillåtas. Största tillåtna taklutning är 20 grader. Enligt detaljplanen skall husens placeras längs marken höjdkurvor och markfyll större än 2,5 meter får er förekomma.
Fasadmaterial och färgval skall vara enligt följande. Fasader skall kläs med trä eller skivmaterial i naturtoner. Med naturton menas obehandlat, vitriolbehandlat eller SIOO-behandlat trä eller likvärdigt utseende. Utförande som efterliknar ”timmerhus” accepteras inte. Målade fasadytor skall vara i en dov färgskala. S.k accentfärger på detaljer, dörrar, fönster mm accepteras inte. Fönsterytor skall vara ut spröjsverk. Takytor skall vara av svart/grå papp eller duk alternativt täckas med gräs, torv eller sedum. För bygglovsfria hus och tillbyggnader, ex. Attefallhus, gäller samma utformningskrav som för huvudbyggnad. Staket, plank, häckar etc får ej sättas upp mellan tomter. Kontraktsbilaga KK23-25 2018-11-08

Läs mer hos mäklaren
Mäklarringen Umeå