Hemnet om bostadsmarknaden – april 2020

I korthet

● Fortsatt högt utbud av bostadsrätter.

● Stort tryck på villamarknaden.

● Ökande försäljningstider.

● Prisförväntningarna återhämtar sig något.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Utbudet på fortsatt hög nivå

I april månad fanns det totalt 21 834 bostadsrätter till salu på Hemnet . Det är en ökning på årsbasis med 3 procent och även en ökning jämfört med mars månad. På veckobasis har utbudet stabiliserats på en relativt hög nivå och ökar inte lika kraftigt som i början på våren. Utbudet ligger nu också återigen under fjolårets nivå. Framförallt kan det ses som ett resultat av att det nu publiceras färre bostadsrättsannonser än tidigare men också att försäljningsvolymerna återhämtat sig något de senaste veckorna.

Utvecklingen av bostadsrättsutbudet skiljer sig tydligt åt geografiskt. Av storstadslänen är det Skåne som har den största utbudsökningen på årsbasis. Här var utbudet av bostadsrätter 7 procent högre vecka 19 än motsvarande vecka i fjol. I Västra Götaland har utbudet utvecklats ungefär som i riket i stort, med en kraftig ökning under våren för att under de senaste veckorna stabiliseras på en nivå något under fjolårets. I Stockholm låg utbudet 8 procent under fjolårets nivå under vecka 19 och även i nivå med hur det sett ut motsvarande veckor åren dessförinnan  .

Rekordlågt utbud på villamarknaden

Utbudet på villamarknaden har utvecklats på ett helt annat sätt än vad som varit fallet för bostadsrätter de senaste veckorna. Orsaken är en kraftig inbromsning i antalet publicerade villaannonser samtidigt som vi sett rekordhöga försäljningsvolymer. De senaste veckorna syns snarare en utplaning av utbudet än en kraftig ökning vilket är det normala denna tid på året.

Höga säljvolymer på villamarknaden

Under några veckor kring månadsskiftet mars, april minskade antalet sålda bostadsrätter tydligt. De senaste veckorna har det dock skett en återhämtning av säljvolymerna och sett till hela april så såldes det i riket lika många bostadsrätter som det gjordes i april i fjol. Möjligen kan det ses som ett tecken på att marknaden nu anpassat sig till den nya situationen och en något lägre prisnivå generellt. På villamarknaden har utvecklingen varit annorlunda. Här har säljvolymerna inte dippat utan istället legat konstant på hög nivå.  I april månad noterades till och med en det högsta antalet sålda villor under en aprilmånad så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie . Totalt såldes det 4 430 villor i riket, 17 procent fler än i april månad i fjol.

Den heta villamarknaden syns även i våra storstadslän. I Stockholm såldes det 21 procent fler villor i april i år jämfört med april i fjol. Motsvarande siffra för Västra Götaland och Skåne län var 20 respektive 11 procent. Det är uppenbart att det är ett stort tryck på villamarknaden just nu även om priserna även här backat något till följd av coronakrisen. En så pass hög efterfrågan som vi nu sett samtidigt som utbudet minskar i takt med att allt färre villor läggs ut till försäljning talar för att villamarknaden sannolikt kommer att stå emot eventuella prisnedgångar bättre än bostadsrättsmarknaden.

Ökade försäljningstider

I april ökade den genomsnittliga försäljningstiden på bostadsrätter till 19 dagar  . Det är en förhållandevis kraftig ökning sedan mars månad. Då hade en genomsnittlig bostadsrätt som såldes hade legat till salu 16 dagar på Hemnet. Utvecklingen med en längre genomsnittlig försäljningstid är väntad utifrån situationen på marknaden. En hög tro på sjunkande priser och en allmän oro gör att köparna blir mer försiktiga och då tenderar försäljningstiderna att öka.

Även i storstadslänen ökade försäljningstiderna tydligt i april månad jämför med mars. Störst ökning skedde i Stockholm där den genomsnittliga bostadsrätter som såldes i april hade legat till salu 4 dagar längre än motsvarande i mars månad  . I Västra Götaland ökade försäljningstiden med två dagar från 17 i mars månad till 19 dagar i april. Den genomsnittliga försäljningstiden i Skåne i april var 17 dagar. Det är en ökning med 3 dagar jämfört med mars månad.

Något färre tror på sjunkande priser

I Hemnets Köparbarometer för maj månad återhämtade sig prisförväntningarna något jämfört med tidigare undersökningar. Totalt var det 52 procent av de tillfråga köparna som trodde på sjunkande priser den kommande sexmånadersperioden. Det är 4 procentenheter lägre än när undersökningen gjordes i början av april. Samtidigt ökade andelen som tror på stigande priser från 10 till 13 procent mellan de undersökningar som gjordes i början av april respektive maj.