Personuppgifter och integritet

Senast uppdaterad den

Inledning

I denna personuppgiftspolicy har vi samlat den information vi tycker är viktig för dig att känna till kring vår behandling av dina personuppgifter. Det är vår förhoppning att du skall ta dig tiden att läsa den, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig dataskyddslagstiftning.

Tänk på att viss behandling omfattas av Hemnets utgivningsbevis och att Hemnet har rätt att publicera dessa uppgifter utan att behöva iaktta Dataskyddsförordningen eller annan personuppgiftslagstiftning. Uppgifterna kan publiceras utan begränsning i tid. Däremot är vi måna om att den information som publiceras på Hemnet inte uppfattas som integritetskränkande, och vi ber dig att ta kontakt om du har frågor eller funderingar, även om det rör frågor där Dataskyddsförordningen inte är tillämplig.

Personuppgiftsansvarig

Hemnet AB, 556260-0089 (”Hemnet”) är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Sammanhang där Hemnet behandlar personuppgifter

Hemnet kan behandla personuppgifter om dig i olika sammanhang. Här nedan kan du gå direkt till avsnitt med mer detaljerad information om vår personuppgiftsbehandling för dig som:

Kontakt

Har du frågor eller funderingar som rör dataskydd, ber vi dig kontakta oss på [email protected].

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Hemnet. Nedan följer en sammanfattning av dessa. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Integritetsskyddsmyndigheten .

 • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Hemnet behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bland annat vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

 • Rätten till dataportabilitet. Du har i vissa speciella fall rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Hemnet i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Hemnet överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Hemnet korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

 • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Hemnet raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

 • Rätt att göra invändningar mot Hemnets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Hemnets behandling av dina personuppgifter.

 • Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Hemnet behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Hemnet utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.

 • Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Hemnets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Hemnet möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

 • Klagomål. Om du har klagomål avseende Hemnets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Vänligen observera att viss personuppgiftsbehandling omfattas av reglerna om utgivningsbevis och då är Dataskyddsförordningen inte tillämplig. Du är oavsett alltid välkommen att kontakta oss.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES om de leverantörer som behandlar uppgifter för Hemnets räkning överför dina uppgifter till sådan plats. Hemnet har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, genom att säkerställa att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal innehållandes bestämmelser som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. En kopia av dessa bestämmelser kan tillhandahållas på förfrågan.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar uppgifter olika länge beroende på vilken typ av uppgift det är – utgångspunkten är att vi sparar uppgifter så länge vi behandlar dem för de syften som vi beskriver i denna personuppgiftspolicy.

Underleverantörer

Vi kan inte göra allt själva (och vara bra på det) och därför samarbetar vi med olika partners och teknikleverantörer. Det är fortfarande vi på Hemnet som ansvarar för dina uppgifter när vi lämnar dem till en underleverantör och vi ställer lika höga krav på deras behandling som vi gör på oss själva. Ingen underleverantör får använda uppgifterna för några andra ändamål än de vi anlitat dem för, det vill säga de vi berättar om i denna personuppgiftspolicy, vilket regleras i så kallade personuppgiftsbiträdesavtal.

Cookies

Vi på Hemnet sätter ett antal cookies för eget bruk både som första- och tredjepartscookies (genom våra samarbetspartners). Cookies används för allt möjligt som från att hålla dig inloggad på ditt konto till att låta dig besöka vår sida säkert och med god prestanda. Även om vi beskriver vår behandling av personuppgifter som sker med hjälp av cookies i denna personuppgiftspolicy, vill vi uppmärksamma dig på att du i vår Cookie-policy hittar en mer detaljerad beskrivning av cookies och även tredje parters inhämtande av data via cookies.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Vi kommer kontinuerligt se över vår personuppgiftspolicy och den kan komma att ändras och förtydligas över tid. Återkom gärna då och då och se om det är något nytt. Vi blir jätteglada för all feedback som gör att vi kan förbättra informationen ytterligare. Skicka dina synpunkter till [email protected] så vi kan ta till oss dina tankar.


Avsnitt 1 – För dig som besöker Hemnet

I detta avsnitt kan du läsa mer om vår personuppgiftsbehandling relaterad till dig som besöker Hemnet via vår webbsida eller våra mobila applikationer.

1.1 Vilka typer av data samlar vi in och vad använder vi den till

Nedan följer en förteckning av de uppgifter vi samlar in. Observera att vi inte nödvändigtvis samlar in alla uppgifter för alla besökare. Skapar du inget konto på hemnet.se kommer vi till exempel inte samla in ditt lösenord.

Kontaktuppgifter

Ditt namn, e-postadress och telefonnummer, och lösenord om du har konto hos oss.

Övriga data som kan identifiera dig

Cookie-ID, IP-nummer, browser fingerprint (typ av browser inklusive språkval och installerade tillägg, operativsystem, grafikkort).

Uppgifter om användning

Sökhistorik, uppgifter kring bostadsannonser som du besöker (område, storlek, bostadstyp, prisklass) rörelsemönster (hur du använder hemnet.se), hur länge du vistas på sidan, hur ofta du återkommer, interaktioner med länkar och bostadsannonser, eventuella fel som uppstått.

Uppgifter för reklamändamål

Cookie-ID (se mer detaljerad information om så kallade tredjeparts-cookies i vår cookie-policy), reklam och bostadsannonser som visats, interaktioner med annonser, uppgift om sidans adress.

Ostrukturerad data

Ostrukturerad data är sådana uppgifter där våra användare kan skriva (nästan) vad som helst. Ett exempel är inlägg i chattar, ett annat fritextsökningar på hemnet.se.

1.2 Rättsliga grunder för vår datainsamling

Det finns olika syften bakom att vi samlar in data om dig vilka vi redogör för lite längre ned. Enligt dataskyddslagstiftningen ska vi för varje område ange vilken så kallad ”rättslig grund” vi lutar oss mot. Det här kan uppfattas som lite knepigt, för den som inte är så insatt i lagen, men vi ska göra vårt bästa här nedan för att förklara.

Intresseavvägning

Intresseavvägning lutar vi oss mot när vi bedömer att vi behöver använda personuppgifter för ett legitimt intresse och kommer fram till att vårt intresse väger tyngre, när vi viktar detta mot vad behandlingen skulle kunna innebära för risker för dig ur ett integritetsperspektiv. Vi anser oss ha ett legitimt intresse inom ramen för vår verksamhet bland annat kopplat till följande:

 • Få insikter i hur hemnet.se används och fungerar utifrån ett användarperspektiv
 • Leverera, utveckla och förbättra hemnet.se
 • Skapa statistik för intern och extern användning
 • Avgöra effektiviteten i vår kommunikation
 • Öka säkerheten, förhindra bedrägerier och missutnyttjande av hemnet.se
 • Visa icke personanpassad reklam
 • Personalisera din upplevelse på hemnet.se baserat på tidigare besök
 • Samla in och dela uppgifter med mäklare när du ber oss om det tex inom ramen för ”Bevaka slutpriser” eller när du deltagit på en onlinevisning.

Avtal

Om vi behöver använda dina personuppgifter för att kunna fullfölja ett avtal med till exempel en mäklarfirma, en annan kund eller med dig i egenskap av vår avtalspart sker behandlingen med ”fullgörande av avtal” som rättslig grund.

Samtycke

Inför behandlingar där vi inte kan luta oss mot en intresseavvägning, utan ger dig det öppna valet, förutsätter vår behandling att vi har inhämtat ditt ”samtycke” för ett specifikt ändamål. Du har alltid har rätt att ångra dig och dra tillbaka ditt samtycke. Då slutar vi att behandla uppgifterna (men vi kan naturligtvis inte backa i tiden och ändra redan utförda behandlingar).

Du kan närsomhelst ändra dina val här:

1.3 I vilka syften behandlar vi dina data

Här kan du läsa om om de ändamål som vi behandlar våra besökares personuppgifter för, och vilken rättslig grund vi lutar oss mot för varje behandling.

Drift av hemnet.se

För att driva hemnet.se behöver vi använda cookies för att hålla reda på sessioner, spara din sökhistorik och komma ihåg inställningar du gjort. Även infrastrukturen bakom hemnet.se är i behov av dina uppgifter för att garantera att vi kan hålla en god säkerhetsnivå, felsöka och optimera våra tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Hantera ditt konto på Hemnet

Du väljer själv att skapa ett konto hos oss om du vill kunna spara intressanta bostadsannonser, skapa sökningar för bevakning osv.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Annonser och anpassad reklam

Reklam är en del av hemnet.se och vi samarbetar med ett urval av annonsnätverk för att leverera annonser. Endast i det fall du lämnat ditt samtycke till personligt anpassad reklam kommer vi tillåta att våra leverantörer tar del av och behandlar uppgifter för att bättre anpassa annonserna till vad som är relevant för dig. Reklam kommer alltid att visas och även om du inte lämnat samtycke till personligt anpassad reklam kommer vi att behöva dela uppgifter om vilka annonser som visats och om du klickat på dem. Sådan insamling och tillgängliggörande till tredje part av sådan data sker med stöd av en intresseavvägning.

Googles annonsnätverk och olika teknikleverantörer och partners som vi samarbetar med för att publicera våra annonser placerar kakor på din dator och behandlar dina personuppgifter. Information om Googles personuppgiftsbehandling och möjlighet att justera dina inställningar för anpassade annonser

Vilka cookies som sätts i samband med att vi visar annonser för dig på Hemnet, och vilken information som samlas in beror på om du har gett oss samtycke till att visa personliga annonser eller inte (ditt val skickas alltid vidare från oss till annonsnätverket så de kan göra rätt). Enligt Hemnets datapolicy får inga samarbetspartners använda data kopplad till besök på hemnet för andra syften än att leverera annonsen till dig på Hemnet, enligt vad du samtyckt till. En lista över vilka vi arbetar med och var du hittar mer information om deras personuppgiftsbehandling finns i vår Cookie-policy.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke (vad gäller personaliserade annonser)

Statistik

För att utveckla hemnet.se och våra övriga produkter behöver vi tillgång till detaljerad statistik över hur våra tjänster används. Hemnet är också en viktig leverantör av statistik kring bostadsmarknaden till media, analytiker och andra intressenter och vi använder i vissa fall uppgifter från våra besökare för att ta fram denna data. All statistik aggregeras och anonymiseras så att det inte ska vara möjligt att läsa ut enstaka användare.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Visa bostadsannonser för dig utanför Hemnet (så kallad retargeting)

Vi kan visa bostadsannonser i andra kanaler som vi tror passar dig baserat på vad du tittat på hos oss. Annonserna kan till exempel dyka upp på Facebook och andra webbsidor. Detta görs genom att vi delar uppgifter om vilka bostadsannonser en användare tittar på hos oss med Facebook och med Googles annonsnätverk. Även om sådan information inte innehåller ditt namn så inhämtas information via cookies som teoretiskt och indirekt skulle kunna identifiera dig, och därför räknas det som personuppgifter. Vi delar bara sådan information om du har samtyckt till att dina uppgifter får användas till detta.

Rättslig grund: Samtycke

Utskick av nyhetsbrev

Om du skrivit upp dig för en prenumeration på vårt nyhetsbrev kommer vi att regelbundet skicka ut detta via mail till dig. Du kan närsomhelst tacka nej till fler nyhetsbrev.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Personalisera din upplevelse av Hemnet

Vi eftersträvar att hela tiden ge dig som använder Hemnet den bästa möjliga användarupplevelsen. Vi kan därför komma att ge dig tips eller förslag eller på andra sätt personalisera din upplevelse baserat på din användning av Hemnets tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Kundnöjdhetsundersökningar och enkäter

På Hemnet eftersträvar vi hela tiden att utveckla våra tjänster. Som ett led i detta är återkoppling från våra kunder mycket värdefull. Vi kan därför komma att fråga dig om du vill delta i enkäter eller andra undersökningar i detta syfte.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Ta kontakt med mäklare för att bevaka slutpris eller som spekulant

När du väljer att bevaka slutpris på en bostad som är till salu, eller när du ser en onlinevisning och är intresserad av bostaden, kan vi förmedla dina kontaktuppgifter till mäklaren eller bostadsutvecklaren. Du får i sådana fall all relevant information i anslutning till att du lämnar dina kontaktuppgifter, såsom vilken mäklarfirma eller bostadsutvecklare det rör sig om och länk till personuppgiftspolicy.

I anslutning till onlinevisning kan du genom en chatt-funktion ställa frågor till mäklaren. Ett användarnamn kommer då att genereras för din räkning för att säkerställa din anonymitet, och vi ber dig att inte heller skriva något i chatten som kan identifiera dig direkt eller indirekt.

Rättslig grund: Intresseavvägning

1.4 Vilka val har jag?

Här är en lista över de olika valmöjligheter du har när det kommer till att dela med dig av personuppgifter när du använder våra tjänster.

Inte dela med dig

Du kan låta bli att skapa konto eller prenumerera på vårt nyhetsbrev men ändå fortsätta att surfa på hemnet.se. Vissa tjänster som till exempel bevakningar blir då inte tillgängliga eftersom de kräver ett konto för att fungera.

Neka eller återkalla samtycke

Du kan alltid när som helst återkalla ett tidigare lämnat samtycke och vi kommer då direkt att sluta behandla dina uppgifter för dessa ändamål. Om du har samtyckt till att vi får visa personanpassad reklam, men ändå vill blockera reklam från någon av våra samarbetspartners, kan du justera dina inställningar hos Google och andra leverantörer listade i vår cookie-policy.

Blockera cookies, och skript i din webbläsare

Olika webbläsare har olika teknik för att blockera skript, cookies och andra spårningstekniker. Notera dock att vi inte på förhand kan säga hur sidan kommer att fungera i just din webbläsare om du väljer att göra detta.

1.5 Hur länge sparar ni min data?

Vi sparar uppgifter olika länge beroende på vilken typ av uppgift det är. Utgångspunkten är att vi sparar uppgifter så länge vi behandlar dem för de syften som vi beskriver i denna personuppgiftspolicy.

Här följer några exempel: När du själv raderar uppgifter, exempelvis avslutar ditt Hemnet-konto, kommer uppgifterna att raderas omedelbart. Gäller uppgifterna ett avtal kommer vi spara dem så länge som vi behöver för att fullfölja avtalet och under tiden som avtalet arkiveras under normala preskriptionstider. Vi sparar aldrig personuppgifter som vi samlar in för statistik, säkerhet med mera, längre än tre månader. Däremot sparar vi anonymiserad data för statistik och utveckling under längre tid än så.


Avsnitt 2 – Bostadssäljare

I detta avsnitt kan du läsa mer om vår personuppgiftsbehandling relaterad till dig som annonserar din bostad på Hemnet.

2.1 Beskrivning av behandlingen av personuppgifter

Säljare (privatpersoner)

Kundadministration

Hemnet samlar in ditt namn, adress, personnummer och e-postadress via din mäklare eller dig själv. Uppgifterna behandlas för att administrera din beställning av annonsering och för att ta emot betalning. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Hemnet ska kunna fullgöra avtalet med dig och i övrigt utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet.

När du annonserar på Hemnet erbjuds du att skapa ett konto i Säljkollen, där du bland annat kan administrera och ta del av information och statistik om din annons samt köpa tilläggsprodukter kopplade till din annons. För att du ska kunna erbjudas och ha ett konto i Säljkollen behöver Hemnet behandla ditt namn, e-postadress, ditt lösenord och uppgifter om bostaden som annonseras. Ditt konto i Säljkollen kommer att finnas tillgängligt så länge du har en annons. Om du väljer att köpa tilläggsprodukter via Säljkollen kommer vi även att behandla uppgifter om din köphistorik. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Hemnet ska kunna fullgöra avtalet med dig.

Hemnets tilläggsprodukter går även att köpa utan att använda sig av Säljkollen. Om ett sådant köp genomförs kommer Hemnet att behandla uppgifter om ditt köp av tilläggsprodukter för att kunna administrera köpet och i övrigt fullgöra sina rättigheter och skyldigheter under avtalet.

Publicering av annons

Hemnet samlar in uppgifter om bostaden såsom adress, fotografier, byggår, boarea, antal rum, utgångspris, avgift, driftskostnad, beskrivning, historiska prisuppgifter, taxeringsvärden, fastighetsbeteckning, koordinater, bygglov, antal personer som är folkbokförda på adressen samt uppgift om visningsdatum och uppgift om din mäklare. Uppgifterna samlas in från bl.a. dig eller din mäklarfirma, Svensk Mäklarstatistik, Lantmäteriet, Skatteverket, Bolagsverket, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet. Dessa uppgifter behandlas för ändamålet att publicera annonsen inom ramen för Hemnets utgivningsbevis. Den lagliga grunden för att behandla personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Annonsen finns tillgänglig på webbplatsen och i Hemnets applikationer under den avtalade annonstiden till dess att du, via din mäklare, tar ner annonsen eller om Hemnet innan dess finner skäl att ta ner annonsen om den till exempel strider mot Hemnets publiceringsvillkor. Vidare kan uppgifterna komma att publiceras i enlighet med vad som anges nedan.

Publicering av historiska bostadsförsäljningar och statistik

Hemnet behandlar uppgifter om bostaden för ändamålet att publicera information och statistik om historiska bostadsförsäljningar och bostäder som har legat ute för försäljning. Uppgifter som behandlas för detta ändamål utgörs av adress, fotografier (förutsatt att Hemnet har säkrat immateriella rättigheter till fotografier), byggår, boarea, antal rum, utgångspris, avgift, driftskostnad, beskrivning, historiska prisuppgifter, taxeringsvärden, bygglov, antal personer som är folkbokförda på adressen, uppgift försäljningsdatum och slutpris.

Uppgifterna samlas in av Hemnet i enlighet med vad som beskrivs här ovan i samband med att du ska annonsera på Hemnet. Uppgifter om bostadens slutpris inhämtas från mäklaren och publiceras med ditt samtycke.

Eftersom Hemnet har utgivningsbevis har Hemnet rätt att publicera dessa uppgifter. Uppgifterna kan publiceras utan begränsning i tid.

Direktmarknadsföring och uppföljning av engagemang med e-post

Hemnet kan behandla din e-postadress för direktmarknadsföring. Du har möjlighet att motsätta dig marknadsföringen genom att använda den länk för avregistrering som finns längst ner i varje e-post. Behandlingen sker med stöd i en intresseavvägning baserat på Hemnets intresse att marknadsföra sina produkter och tjänster.

När vi gör utskick av e-post till en bredare krets använder vi ibland Mailchimp eller annat verktyg för e-postutskick som tillhandahålls via tredjepartsleverantör. Genom den tekniska lösningen som erbjuds i sådana verktyg får Hemnet, tillgång till uppgifter om ditt engagemang med Hemnets e-postutskick, såsom information om öppning av e-postmeddelanden och klick på knappar i e-postmeddelande. Detta görs för att vi ska kunna följa upp i vilken mån vår kommunikation har nått fram. Behandlingen sker med en intresseavvägning som laglig grund, där Hemnets berättigade intresse är att utvärdera utfallet av marknadsföring och annan kommunikation bedömts väga tyngre än de integritetsrisker som är förenade med denna uppföljning.

Onlinevisning

För det fall du och din mäklare väljer onlinevisning via Hemnet Live för din bostad – säkerställ att din bostad filmas utan tillhörigheter som kan identifiera dig eller andra och var noga med att plocka undan fotografier osv. Hemnets streaming och publicering av visningen på Hemnet sker inom ramen för ett avtal med din mäklare. Denna behandling omfattas av reglerna för Hemnets utgivningsbevis enligt Tryckfrihetsförordningen. Hemnet har rätt att publicera dessa uppgifter utan att behöva iaktta Dataskyddsförordningen eller annan personuppgiftslagstiftning. Uppgifterna kan publiceras utan begränsning i tid.

Kundnöjdhetsundersökningar och enkäter

På Hemnet eftersträvar vi hela tiden att utveckla våra tjänster. Som ett led i detta är återkoppling från våra kunder mycket värdefull. Vi kan därför komma att fråga dig om du vill delta i enkäter eller andra undersökningar i detta syfte med stöd av en intresseavvägning som laglig grund.

2.2 Kontaktpersoner hos Säljare som är juridiska personer

Om Säljaren är en juridisk person och du är kontaktperson för denna Säljare, behandlar Hemnet ditt namn och din e-postadress för att avtalet med Säljaren ska kunna fullgöras och i övrigt administrera annonseringen. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning som laglig grund där Hemnets legitima intresse är att kunna administrera avtalet med Säljaren.

2.3 Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Hemnet kan komma att överföra dina personuppgifter till företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss och som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig och/eller vidta den behandling som redogörs för i denna policy, till exempel för att hantera utskick, fakturering, tillhandahålla IT-system, annonseringsplattformar och liknande. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Hemnets räkning i samband med att de utför en tjänst för Hemnet, till exempel fakturering, annonsering eller lagring. Hemnet vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en tillräckligt hög skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Vidare kan Hemnet komma att dela vissa av dina uppgifter med din mäklare, såsom uppgifter om köp av tilläggsprodukter, statistik och övrig information om din annons.

Hemnet kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, till exempel Skatteverket, om man är skyldig att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Hemnets verksamhet avyttras kan Hemnet komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

2.4 Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina kontaktuppgifter behandlas så länge de behövs för att Hemnet ska kunna administrera tilläggsköp och för övrig administration av avtalsrelationen med mäklarfirman.

Uppgifter som behandlas för att publicera bostadssäljarens annons enligt avtal med bostadssäljaren behandlas för detta ändamål under annonstiden. Dessa uppgifter behandlas även i Kundportalen i 12 månader efter annonstiden för att du och mäklarfirman ska kunna administrera och ha översikt över tidigare förmedlingar.

Uppgifter som behandlas för publicering av historiska bostadsförsäljningar och statistik omfattas av Hemnets utgivningsbevis enligt Tryckfrihetsförordningen och kan behandlas för publicistiska ändamål utan begränsning i tid.

Förutsatt att du inte har motsatt dig mottagande av nyhetsbrev och marknadsföringsmejl, kommer vi att spara din e-postadress för marknadsföring under pågående kundrelation med mäklarfirman och upp till 12 månader efter avtalsrelationens upphörande.

Utöver vad som anges ovan ska Hemnet spara de personuppgifter som måste sparas i enlighet med bokföringslagen eller annan tillämplig lagstiftning. Vidare ska Hemnet i händelse av en förestående tvist spara den information som krävs för att Hemnet ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.


Avsnitt 3 – Mäklare och personal hos kunder och partners till Hemnet

I detta avsnitt kan du läsa mer om vår personuppgiftsbehandling relaterad till dig som har kontakt med oss i egenskap av mäklare eller medarbetare hos någon av våra kunder eller samarbetspartners.

3.1 Beskrivning av behandlingen av personuppgifter

Administration och fullgörande av avtal

I Hemnets kundportal för mäklare ("Kundportalen") och tillhörande system behandlas ditt namn, e-postadress, telefonnummer och din annons- och förmedlingshistorik. Uppgifterna behandlas för att du och mäklarfirman ska kunna administrera era konton och annonser, ha översikt och se statistik över dina och mäklarfirmans nuvarande och tidigare bostäder till salu, för att kunna jämföra din förmedlingsstatistik med andra mäklare och med andra mäklarkontor, för att kunna erbjuda tjänster kopplade till mäklarfirman, m.m. Behandlingen sker med intresseavvägning som laglig grund, där Hemnets legitima intresse är att kunna administrera och uppfylla de tjänster som följer av avtalet med mäklarfirman.

Om du som mäklare för mäklarfirmans räkning lägger en beställning av en tilläggsprodukt för en bostadsannons behandlas ditt namn, e-postadress, bostadsannonsen och köpt tilläggsprodukt för ändamålet att fakturera mäklarfirman. Behandlingen sker med en intresseavvägning som laglig grund, där Hemnets legitima intresse är att kunna administrera och uppfylla avtalet med mäklarfirman.

Publicering av annons

När du annonserar en bostad behandlas ditt namn, telefonnummer, foto, e-postadress och uppgift om bostaden som du förmedlar. Behandlingen sker med intresseavvägning som laglig grund där Hemnets legitima intresse är att kunna administrera och uppfylla avtalet med mäklarfirman och bostadssäljaren.

Annonsen finns tillgänglig på webbplatsen och i Hemnets applikationer under den avtalade annonstiden till dess att du tar ner annonsen eller om Hemnet innan dess finner skäl att ta ner annonsen om den till exempel strider mot Hemnets publiceringsvillkor. Vidare kan uppgifterna komma att publiceras i enlighet med vad vi beskriver här nedan.

Publicering av historiska bostadsförsäljningar och statistik

Hemnet behandlar uppgifter om dig för ändamålet att publicera information och statistik om historiska bostadsförsäljningar och bostadsannonser som har legat ute för försäljning. Uppgifter som behandlas för detta ändamål utgörs av ditt namn, telefonnummer, eventuellt foto, e-postadress, uppgifter om bostäder du förmedlat, din arbetsgivare, försäljningsdatum och slutpris.

Uppgifterna samlas in från bl.a. dig eller din mäklarfirma, Svensk Mäklarstatistik, Lantmäteriet, Skatteverket, Bolagsverket, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet.

Denna behandling omfattas av reglerna för Hemnets utgivningsbevis enligt Tryckfrihetsförordningen. Hemnet har rätt att publicera dessa uppgifter utan att behöva iaktta Dataskyddsförordningen eller annan personuppgiftslagstiftning. Uppgifterna kan publiceras utan begränsning i tid.

Direktmarknadsföring och annan e-post

Hemnet behandlar din e-postadress för direktmarknadsföringsändamål. Marknadsföringen består i att Hemnet skickar marknadskommunikation och/eller erbjudanden som Hemnet bedömer vara relevanta för dig i din användning av Hemnets tjänster. Behandlingen sker med en intresseavvägning som laglig grund, där Hemnets berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter och tjänster.

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från att få marknadsföring via e-post genom att kontakta Hemnet på [email protected] eller genom att använda den länk för avregistrering som finns längst ner i varje e-post.

När vi gör utskick av e-post till en bredare krets använder vi ibland Mailchimp eller annat verktyg för e-postutskick som tillhandahålls via tredjepartsleverantör. Genom den tekniska lösningen som erbjuds i sådana verktyg får Hemnet, tillgång till uppgifter om ditt engagemang med Hemnets e-postutskick, såsom information om öppning av e-postmeddelanden och klick på knappar i e-postmeddelande. Detta görs för att vi ska kunna följa upp i vilken mån vår kommunikation har nått fram. Behandlingen sker med en intresseavvägning som laglig grund, där Hemnets berättigade intresse är att utvärdera utfallet av marknadsföring och annan kommunikation bedömts väga tyngre än de integritetsrisker som är förenade med denna uppföljning.

Kundrelationer

Inom ramen för Hemnets verksamhet har vi kontakt med individer som arbetar hos våra kunder och samarbetspartners. Dina kontaktuppgifter och noteringar om till exempel kundmöten, överenskommelser och så vidare kan i detta sammanhang komma att registreras i Hemnets system såsom Salesforce och Mailchimp. Hemnet använder bara sådana uppgifter inom ramen för normal affärsverksamhet; tex för att kommunicera med dig, skicka information och inbjudningar.

Hemnet Live – onlinevisningar

När du som mäklare eller anställd på mäklarfirma eller hos bostadsutvecklare använder Hemnet Live för onlinevisningar, ska du vara medveten om att filmen kan ses av vem som helst som besöker Hemnet och att en video av onlinevisningen kan finnas tillgänglig på Hemnet därefter. Var inte med i bild om du inte godkänner detta. Denna behandling omfattas av reglerna för Hemnets utgivningsbevis enligt Tryckfrihetsförordningen. Hemnet har rätt att publicera dessa uppgifter utan att behöva iaktta Dataskyddsförordningen eller annan personuppgiftslagstiftning. Uppgifterna kan publiceras utan begränsning i tid.

3.2 Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Hemnet kan komma att överföra dina personuppgifter till företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss till exempel för att hantera utskick, fakturering, tillhandahålla IT-system och liknande. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Hemnets räkning i samband med att de utför en tjänst för Hemnet. Hemnet vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Hemnet kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, till exempel Skatteverket, vid förfrågan eller om Hemnet är skyldig att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Hemnets verksamhet säljas kan Hemnet komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

3.3 Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina kontaktuppgifter behandlas så länge de behövs för att Hemnet ska kunna administrera tilläggsköp och för övrig administration av avtalsrelationen med mäklarfirman. Om Hemnet får vetskap om att din anställning vid en mäklarfirma upphör kommer ditt konto i Kundportalen att raderas och dina personuppgifter att gallras.

Uppgifter som behandlas för att publicera bostadssäljarens annons enligt avtal med bostadssäljaren behandlas för detta ändamål under annonstiden. Dessa uppgifter behandlas även i Kundportalen efter annonstiden för att du och mäklarfirman ska kunna administrera och ha översikt över tidigare förmedlingar.

Uppgifter som behandlas för publicering av historiska bostadsförsäljningar och statistik omfattas av Hemnets utgivningsbevis enligt Tryckfrihetsförordningen och kan behandlas för publicistiska ändamål utan begränsning i tid.

Förutsatt att du inte har motsatt dig mottagande av nyhetsbrev och marknadsföringsmejl, kommer vi att spara din e-postadress för marknadsföring under pågående kundrelation mellan Hemmet och mäklarfirman och upp till 12 månader efter avtalsrelationens upphörande.

Utöver vad som anges ovan ska Hemnet spara de personuppgifter som måste sparas i enlighet med bokföringslagen eller annan tillämplig lagstiftning. Vidare ska Hemnet i händelse av en förestående tvist spara den information som krävs för att Hemnet ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.


Avsnitt 4 – För dig som budar med Tryggabud

I detta avsnitt kan du läsa mer om vår personuppgiftsbehandling relaterad till dig som har kontakt med inom ramen för din användning av tjänsten Tryggabud.

Vilka uppgifter behandlas?

De uppgifter som du tillhandahåller oss inom ramen för tjänsten Tryggabud (namn och kontaktuppgifter) kombinerat med uppgifter som verifierar din identitet via BankID används för att framföra ett legitimerat bud via Tryggabud.

För vilka syften behandlar vi dina uppgifter?

Utöver att tillhandahålla legitimerad budgivning som tjänst i enlighet med villkoren, så kan tjänsten även innebära att vi hjälper dig att hitta andra relevanta bostadsannonser eller på annat sätt ger dig relevanta erbjudanden och information. Information om och villkor för tjänsten Tryggabud hittar du på www.tryggabud.se .

Rättslig grund: Fullgörande av avtal (för leverans av tjänsten) och intresseavvägning (för andra delar av vår relation såsom den beskrivs i villkoren för Tryggabud)


Avsnitt 5 – Omvärldsbevakning och Hemnet i sociala medier

I detta avsnitt kan du läsa mer om vår personuppgiftsbehandling relaterad till vår omvärldsbevakning och Hemnet i sociala medier.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi följer hur det pratas om Hemnet i Sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Till vår hjälp har vi verktyg som automatiskt samlar in och slår ihop information från alla kanaler så att vi enkelt kan bilda oss en uppfattning om vad våra användare tycker om oss. Hemnet har konton i flertalet sociala medier såsom Instagram och Linkedin. Hemnet är personuppgiftsansvarig för inlägg som görs i anslutning till Hemnets konton. Hemnet accepterar inte några former av integritetskränkande inlägg, och du kan alltid kontakta oss om du ser något som du anser olämpligt.

Vad är syftet med behandlingen?

Uppgifterna samlas in för att följa Hemnet i media genom sk omvärldsbevakning. Vår närvaro i social media sker inom ramen för vår marknadsföring och marknadskommunikation.

Rättslig grund: Intresseavvägning


Avsnitt 6 – Support

I detta avsnitt kan du läsa mer om vår personuppgiftsbehandling relaterad till dig som har kontakt med vår support.

Vilka uppgifter samlas in?

Förutom uppgifter om ditt ärende, ditt namn och dina kontaktuppgifter, som du förser oss med i mail eller annan kommunikation (som till exempel vår chat), så vill vi att du ska känna till att alla samtal till supporten spelas in, vilket du informeras om när du ringer oss. Du kan alltid välja att kontakta oss på annat sätt såsom via email.

Vad är syftet med behandlingen?

När du kontaktar vår supportavdelning måste vi behandla dina uppgifter för att kunna hjälpa dig och i övrigt hantera ärenden. De inspelade samtalen används dels för att vi under en kort period ska kunna gå tillbaka i ärendet, men även för att vi skall kunna använda samtalen i utbildningssyfte.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Ärenden som kommer in via mail till vår support sparas i 3 år. Vi sparar uppgifterna för att kunna gå tillbaka till ett ärende tex vid en reklamation. De inspelade telefonsamtalen sparas i upp till 30 dagar från dagen för inspelningen.

Rättslig grund: Intresseavvägning


Avsnitt 7 – För dig som deltar i Hemnetpanelen eller på annat sätt hjälper till att förbättra Hemnet

I detta avsnitt kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter inom ramen för Hemnetpanelen och i andra sammanhang där du bidrar till att förbättra Hemnet genom att till exempel delta i intervjuer, användarundersökningar eller liknande.

Vilka personuppgifter samlas in?

Namn, e-post, telefonnummer. Dina svar på enkäter och frågor vi ställer till dig. Inspelningar av intervjuer. Här kan det bli aktuellt med inspelning av din skärm, ditt ansikte och din röst beroende på hur intervjun utförs. Vi kommer alltid be dig om tillåtelse innan en inspelning startas.

Vad gör vi med uppgifterna (vad är syftet)?

Dina kontaktuppgifter använder vi för att kontakta dig angående Hemnetpanelen eller i förekommande fall andra typer av intervjuer eller undersökningar. Enkätsvar används för att du ska kunna delta i relevanta undersökningar.

Inspelningar av intervjuer används i vårt kontinuerliga arbete med att förbättra Hemnet.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar dina kontaktuppgifter så länge du är med i Hemnetpanelen eller på annat sätt uttryckt att du vill fortsätta hjälpa Hemnet i vårt förbättringsarbete. Inspelningar av intervjuer sparas i maximalt sex månader.

Rättslig grund: Intresseavvägning