Så var bostadsmarknaden i november

I november fortsatte utbudet av bostadsrätter på successionsmarknaden att minska. Totalt fanns det 19 563 bostadsrätter till salu i riket.  Det är lägre än både 2018 och 2019 års novembermånad. Framför allt kan det ses som en effekt av en aktiv marknad med höga försäljningsvolymer och snabbare försäljningstakt under hösten.

I alla de tre storstadslänen var utbudet i november negativt på årsbasis . Tydligast var det i Stockholm där årets novemberutbud var 10 procent under motsvarande i fjol. I Västra Götaland låg utbudet i november 8 procent under fjolårsnivån medan utbudet i Skåne var 1 procent under.

Säljvolymerna ökar

För femte månaden i rad noterades i november en ny rekordmånad av antalet sålda bostadsrätter. Totalt såldes det 8 662 bostadsrätter under november månad vilket alltså är den högsta noterade försäljningsvolymen för en novembermånad så långt tillbaka som det finns en sammanhängande tidsserie.

Under den senaste tolvmånadersperioden har det sålts 95 569 bostadsrätter i riket . Det är en ny rekordnotering och således högre än den tidigare noteringen från februari 2018, månaden innan skärpningen av amorteringskravet. Det är tydligt hur de senaste årens amorteringskrav har påverkat försäljningsvolymerna. Samtidigt kan det konstateras att, det åtminstone på riksnivå, är övergående och att marknaden med tiden återhämtar de nedgångar i antal försäljningar som detta medfört.

Även i Skåne och Västra Götaland var försäljningen för de senaste tolv månaderna på rekordnivåer i november. I Stockholm låg försäljningsvolymen de senaste tolv månaderna 4 procent under toppnoteringen i februari 2018 och här syns inte samma uppåtgående trend som i riket i stort.

Stora regionala skillnader på nyproduktionsmarknaden

Utbudet av nyproducerade bostadsrätter i riket har i princip utvecklats sidledes under hösten, strax under 10 000 bostadsrätter till salu. Utvecklingen skiljer sig dock tydligt åt regionalt. Det är framför allt i Stockholm som utbudet har minskat. Där ligger utbudet nu (v.49) 43 procent lägre än toppnivån som noterades i januari 2018  . I riket exklusive Stockholms län är utbudet nu högre än vad det var vid senaste årsskiftet.

Den tydliga nedgång av utbudet i Stockholm syns dock inte i övriga storstadslän, där utbudet ligger på rekordnivåer. Noterbart är att antalet publicerade bostadsrätter i Skåne ökade med 16 procent från 2018 till 2019 medan det minskat med hela 37 procent i Västra Götaland. I Västra Götaland kan därför det rekordhöga utbudet framför allt antas bero på en relativt sett trögare marknad då utbudet inte framför allt byggs upp av många nya bostadsrätter på marknaden.

Prisförväntningar fortsätter uppåt

Andelen köpare som tror på sjunkande priser minskade tydligt Hemnets Köparbarometer för decembermånad.  Det var endast 13 procent av de tillfrågade köparna som tror på en prisnedgång de kommande sex månaderna . Det är den lägsta noteringen sedan Köparbarometern startades, i september 2017. Samtidigt ökade andelen som tror på stigande priser, från 32 till 33 procent.

Störst tro på stigande priser i Stockholm

Nu i decembers undersökning kring prisförväntningar, var det de svarande boende i Stockholm som i störst utsträckning trodde på uppåtgående priser. Det var första gången i undersökningens historia. Skillnaden mellan de som tror på stigande och sjunkande priser var där 31 procentenheter i december.

Utvecklingen för just Stockholm är också anmärkningsvärd. Sedan undersökningen startades har de som bor i Stockholm oftast varit den grupp som i högst grad trott på nedåtgående priser. Under hösten har detta dock tydligt ändras och nu i december är det alltså Stockholmarna som sammantaget har den största tron på prisökningar framöver.

Även för grupperna med respondenter boende i Göteborg eller mellanstora städer ökade prisförväntningarna i december månad, till 21 respektive 26 procentenheter. I Malmö, som länge varit det område med störst tro på stigande priser, har dock prisförväntningarna de senaste månaderna tydligt minskat. Differensen mellan de som där tror på stigande respektive sjunkande priser, var nu i december 16 procentenheter. Det är den lägsta siffran sedan april.