Hemnet om bostadsmarknaden i mars

Artikeln i korthet

  • Utbudet av bostadsrätter ökar trots stundande påsk.
  • Det säljs allt färre bostadsrätter vilket bygger upp utbudet. 
  • Budpremierna har minskat tydligt de senaste veckorna. 
  • Prisförväntningarna faller

Utbudet fortsätter upp

I mars fanns det 21 478 bostadsrätter till salu på successionsmarknaden på Hemnet. Det är 1 procent högre än mars månad i fjol och den högsta nivån som noterats under en marsmånad. 

De senaste veckorna har på många sätt varit speciella i och med coronakrisen. Det är därför framför allt intressant att se på utvecklingen veckovis. 

På veckobasis syns utbudsökningen under de senaste veckorna tydligt. Utbudet fortsatte upp under vecka 14 vilket är anmärkningsvärt då detta är veckan innan påsk. Det har aldrig hänt tidigare under de år som Hemnet har en sammanhängande tidsserie. Normalt minskar utbudet motsvarande vecka med mellan 5 och 8 procent men i år ökar alltså istället utbudet.

Anledningen till att utbudet normalt minskar denna vecka är att antalet publicerade annonser är färre, då säljarna ofta undviker att lägga ut bostäder med visningar under påskhelgen. Även i år minskade antalet publicerade annonser veckan innan påsk men utbudet fortsatte alltså trots det att öka.

Mönstret med ett snabbt ökande utbud de senaste veckorna är också tydligt i storstadslänen. I Skåne län var utbudet för vecka 14 hela 15 procent högre än motsvarande vecka i fjol. I Västra Götaland och Stockholm låg utbudet 8 respektive 1 procent högre än samma vecka 2019.

Färre bostadsrätter säljs

Under januari och februari i år har det varit rekordhöga försäljningsvolymer på bostadsrättsmarknaden och även under början av mars låg antalet sålda bostadsrätter tydligt över tidigare års nivåer. De senaste veckorna har dock försäljningsvolymerna minskat. En utveckling som varit relativt väntad och som vi även har kunnat se i andra europeiska länder. Under de senaste tre veckorna har det sålts 13 procent färre bostadsrätter än motsvarande veckor 2019

När marknaden blir orolig och fler tror på sjunkande priser leder det generellt till att köparna blir avvaktande och mer restriktiva med att gå in i budgivningar. Då blir följden normalt att färre säljare får ett bud som de vill acceptera och då minskar säljvolymerna. 

Den utveckling vi ser i riket är påtaglig även i storstadslänen. I Stockholm där antalet försäljningar var som högst relativt sett under inledningen av året är nu årstakten lägst. Där såldes det 13 procent färre bostadsrätter under den senaste treveckorsperioden jämfört med motsvarande veckor i fjol. För Västra Götaland och Skåne låg årstakten för de senaste tre veckorna  på -8 respektive -10 procent.

Budpremierna minskar

Den tydliga trenden med uppåtgående budpremier har brutits sedan ett par veckor tillbaka. För vecka 14 var budpremien nere på 3 procent i riket och 5 procent i Stockholm. Det innebär en halvering på bara några veckor. I Västra Götaland och Skåne var budpremien under motsvarande vecka 4 respektive 1 procent.

Att budpremien minskar har framför allt två orsaker. Dels så ser vi att köparna har blivit  mer försiktiga då färre tror på positiv prisutveckling men det påverkas också av att utgångspriserna generellt varit högre under mars. 

En trolig orsak till att vi sett högre utgångspriser nu några veckor är att säljare och mäklare väljer en annan strategi på en orolig marknad. Om man inte längre förväntar sig intensiva budgivningar blir det istället rimligt att sätta ett högre utgångspris. Denna typ av ‘förankringsstrategi’ såg vi även under hösten 2017 då marknaden var orolig. 

Under mars månad noterades ett genomsnittligt utgångspris på bostadsrätter på 40 000 kronor per kvadratmeter. Det har bara noterats vid ett tillfälle tidigare. Det var i september 2017 vilket även det var på en nervös marknad med ökande utbud.

Trots att vi ser en kraftig nedgång i budpremierna handlar det alltså inte om några stora nedgångar i slutpriser.

Prisförväntningarna minskar kraftigt

I Hemnets Köparbarometer för april månad ökade andelen som tror på sjunkande priser dramatiskt. Över hälften av de tillfrågade köparna uppgav att de tror på sjunkande priser den kommande sexmånadersperioden. Jämfört med mars månads Köparbarometer så motsvarar det en ökning med hela 40 procentenheter. 

Samtidigt minskade andelen köpare som tror på stigande priser till rekordlåga 10 procent. Endast en av tio köpare tror således på stigande priser framöver. Den pessimistiska synen på prisutvecklingen sticker ut från tidigare genomförda Köparbarometrar och är sannolikt en effekt av den pågående oron i samhället.  

I mitten av mars månad genomfördes också en extra Köparbarometer i och med coronakrisens eventuella påverkan på bostadsmarknaden. Redan då visade resultatet på rekordhög andel som trodde på sjunkande priser. Då låg andelen som trodde på sjunkande priser på 45 procent.