- Skogsfastighet i Råneå!

Luleå Se på karta

Pris saknas

Bostadstyp
Gård/skog
Upplåtelseform
Äganderätt
Antal besök
2 627
Dagar på Hemnet
7

Försäljningssätt: Fastigheten försäljs genom en sluten anbudsprocess.
Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Anbudet skall vara Mathias Hagman Fastighetsmäklare AB
tillhanda senast 2020-11-20. Använd bilaga kallad "Anbud".

Skogsbruksplan: Skogsbruksplanen har upprättats av Göran Olsson 2020-07-17.

Virkesförråd:
Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen 164,7 ha. Trädslagsfördelningen är tall 53 procent, gran 33 procent och löv 23 procent. Det totala virkesförrådet är uppskattat till 11 306 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 3,6 m³sk per ha och den totala tillväxten per år 539 m³sk.

Natur historia och Kultur:
Inga kända fornminnen finns registrerade på fastigheten.

Jakt: All jakträtt vad avser högvilt och lågvilt är upplåten t o m 2026-07-01.

Fastighetsgränser:
Fastighetens gränser kan vara otydligt uppmarkerade i fält, Säljaren informerar att ingen kompletterande uppmarkering av fastighetensgränser kommer att ske.

Förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. För Juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd.
Avgiften för juridisk person varierar. I normalfallet är avgiften för juridiskperson 7100 kronor, Om fastighetens värde överstiger 10 miljoner kronor är avgiften 15 900 kronor.

Skogsvårdslagen:
På brukningsenheter större än 50 hektar måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras. På brukningsenheter med upp till 100 hektar får arealen kalmark och skog yngre än 20 år vara högst 50 hektar. På brukningsenheter större än 100 hektar får högst hälften av skogsmarken utgöras av kalmark och skog som är yngre än 20 år.

Skogsvård:
Fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder så som röjning enligt skogsbruksplanen samt
återväxtkontroll 19,8 ha. Köparen övertar ansvaret av lagstadgade skogsvårdsåtgärder på tillträdesdagen.

Fastigheten är en obebyggd lantbruksenhet med en taxeringskod 110.
Totalt taxeringsvärde 2018 års taxering 303 000kr fördelat enligt följande;

Skogsmark 303 000 kr
Skogsimpediment 6 000kr
Summa: 309 000kr.

Undersökningsplikt:
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med hjälp av sakkunnig, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

Skogsbruksplanen i detta prospekt bygger på stickprovsvisa okuläruppskattningar av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm. Skogsbruksplanen bygger på planläggarens/inventerarens bedömningar i fält.
Vid upprättande av en skogsbruksplan använder sig planläggaren/Inventeraren av hjälpmedel så som relaskop, höjdmätare, borr och klave mm.

Avvikelser i volym mm kan därför förekomma i enskilda bestånd både uppåt och nedåt samt summan av dessa.
I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti för att fastighetens skogliga innehåll är exakt beräknade och kan normalt inte grunda köprättsligt ansvar.

Information om prospektet:
Förutsättningarna för försäljningen framgår av denna beskrivning samt eventuell tilläggsinformation.
Observera att uppgifterna i fastighetsbeskrivningen bygger på ägarens uppgifter samt til

Läs mer hos mäklaren