Klocken 1:20

Ånge Se på karta

385 000 kr

Bostadstyp
Gård/skog
Upplåtelseform
Äganderätt

- Drömmer du om att äga skog? Nu har du möjlighet att förvärva en mycket lämplig skogsfastighet att
börja och utvecklas med i din skogliga resa. Fastigheten har en landareal om 10 ha
varav produktiv skogsmark utgör 9,5 ha, Virkesförråd 973 m3sk.
Jakträtt. - Välkommen att besöka fastigheten.

Försäljningssätt: Fastigheten försäljs genom en öppen budgivning till ett utgångspris om
385 000kr eller bud.. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skogsbruksplan: Skogsbruksplanen har upprättats av Gunnar Selling 2020-08-06.

Virkesförråd:
Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen 9,5 ha. Trädslagsfördelningen är tall 11 procent, gran 26 procent och löv 73 procent. Det totala virkesförrådet är uppskattat till 973 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 5,7 m³sk per ha och den totala tillväxten per år 34 m³sk.

Natur historia och Kultur:
Inga kända fornminnen finns registrerade på fastigheten.

Jakt: Fastigheten ingår i Ljungaverks älgskötselområde ett älgskötselområdet om ca 79 000 ha.
Fastigheten ingår i sin tur i Gim Östra jaktlag som bedriver jakt vid två områden med en total landareal om
ca 730 ha. I jaktlaget ingår 5 - 6 jägare. Jaktlaget arrendera mark av bla SCA Skog och privata markägare.
Årlig debitering är ca 1500kr/år vilket delas mellan jägarna. Fällavgifter tillkommer. Utöver jakt ingår förvaltning av jakttorn och skottfältsröjning som en del av jakten. För att erhålla full köttlott skall man delta i jakten den dag viltet fälls.

Fastighetsgränser:
Fastighetens gränser kan vara otydligt uppmarkerade i fält, Säljaren informerar att ingen kompletterande uppmarkering av fastighetensgränser kommer att ske.

Förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd krävs för fysisk person som ej uppfyller bosättningskraven.
För Juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd. Avgiften för fysiskperson är 4600kr.
Avgiften för juridisk person varierar. I normalfallet är avgiften för juridiskperson 7100 kronor, Om fastighetens värde överstiger 10 miljoner kronor är avgiften 15 900 kronor.

Skogsvårdslagen:
På brukningsenheter större än 50 hektar måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras. På brukningsenheter med upp till 100 hektar får arealen kalmark och skog yngre än 20 år vara högst 50 hektar.

Skogsvård:
Fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder så som röjning, markberedning och återplantering om 6,4ha
Köparen övertar ansvaret av lagstadgade skogsvårdsåtgärder på tillträdesdagen.

Fastigheten är en obebyggd lantbruksenhet med en taxeringskod 197.
Totalt taxeringsvärde är 0 kr.
Summa: 0 kr.

Undersökningsplikt:
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med hjälp av sakkunnig, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

Skogsbruksplanen i detta prospekt bygger på stickprovsvisa okuläruppskattningar av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm. Skogsbruksplanen bygger på planläggarens/inventerarens bedömningar i fält.
Vid upprättande av en skogsbruksplan använder sig planläggaren/Inventeraren av hjälpmedel så som relaskop, höjdmätare, borr och klave mm.

Avvikelser i volym mm kan därför förekomma i enskil

Läs mer hos mäklaren