Integritetspolicy för dig som använder Hemnet

1 Inledning

Hemnet värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver vilka personuppgifter Hemnet AB ("Hemnet") behandlar om dig, varför Hemnet behandlar dina personuppgifter och hur dina personuppgifter hanteras. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot Hemnet och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

På webbplatsen används cookies för att tjänsterna ska fungera så bra som möjligt. Läs om Hemnets användning av cookies.

2 Hemnet är personuppgiftsansvarig

Hemnet är, om inget annat anges nedan, personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in avseende kontaktpersoner hos kundföretag.

Vänligen se hemnet.se/integritet för information om hur du kontaktar Hemnet eller

Hemnet AB (org. nr. 556260-0089)
Klarabergsgatan 60, 3 tr.
111 21 Stockholm

3 Vilka personuppgifter vi behandlar och lagringstid

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilka av Hemnets tjänster du använder och vilka uppgifter du delar med Hemnet. Nedan har du information om vilka uppgifter Hemnet behandlar, varför Hemnet behandlar dina uppgifter och hur länge Hemnet lagrar dina uppgifter.

Observera att Hemnet kan komma att lagra dina personuppgifter om Hemnet har en sådan skyldighet i enlighet tillämplig lagstiftning. Vidare kan Hemnet i händelse av en förestående tvist spara den information som krävs för att Hemnet ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

3.1 När du besöker Hemnet

Hemnet registrerar din IP-adress när du gör sökningar på Hemnet för att kunna upptäcka om Hemnets tjänster missbrukas. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och lagras i upp till tre månader för att Hemnet ska kunna upptäcka eventuella missbruk. Hemnets berättigade intresse är att det är påkallat ur säkerhetssynpunkt.

3.2 När du har ett konto på Hemnet

Hemnet samlar in och behandlar de uppgifter som du frivilligt lämnar till Hemnet när du skapar och använder ett konto. Din e-postadress är ditt inloggningsnamn och används även för att Hemnet ska kunna hjälpa dig att återställa ditt lösenord. Som kontoinnehavare kan du också även, helt frivilligt, välja att lämna ditt namn för att göra kontot mer personligt och ditt telefonnummer för att Hemnet ska kunna kontakta dig om det dyker upp några frågor om ditt konto. Behandlingen baseras på en intresseavvägning som laglig grund, där Hemnets berättigade intresse är att det är nödvändigt att behandla uppgifterna för att erbjuda denna tjänst.

Hemnet registrerar din IP-adress när du loggar in på ditt konto och antalet inloggningar för att kunna identifiera om någon obehörigen använder ditt konto utan din vetskap. Uppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning och lagras i upp till tre månader. Hemnets berättigade intresse är att det är påkallat ur säkerhetssynpunkt.

Hemnet behandlar även uppgifter som du lämnar till Hemnet när du använder ditt konto (såsom t.ex. sparade sökningar och tidigare visade objekt) för att din upplevelse på Hemnet ska bli så bra som möjligt. Behandlingen är baserad på intresseavvägning som laglig grund, där Hemnets berättigade intresse är att leverera en användarvänlig tjänst till dig.

Dina uppgifter lagras så länge som du har ett konto på Hemnet. Om du inte använt ditt konto på tre år kommer Hemnet att radera ditt konto och dina uppgifter. Hemnet kommer att informera dig innan ditt konto raderas så du har möjlighet att logga in för att på så sätt behålla dina uppgifter.

3.3 När du registrerar dig för slutprisbevakning

Om du registrerar dig för slutprisbevakning behandlar Hemnet ditt namn, det objekt som du har valt att bevaka och din e-postadress eller telefonnummer. Uppgifterna delas även med den mäklarfirma som förmedlar objektet. Hemnet behandlar dina uppgifter för att kunna skicka dig information om objektets slutpris. Mäklarfirman är personuppgiftsansvarig för den behandling som mäklarfirman vidtar när den fått uppgifterna från Hemnet och kan komma att kan kontakta dig med information om andra bostäder, tjänster eller produkter. För närmare information om mäklarfirmans behandling av dina personuppgifter, vänligen besök ansvarig mäklarfirmas hemsida.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den nödvändig för att Hemnet ska kunna uppfylla avtalet med dig, dvs. skicka uppgifter om objektets slutpris och vidarebefordra dina uppgifter till mäklarfirman.

Dina uppgifter lagras till dess Hemnet skickat ut uppgifter om objektets slutpris. Uppgifterna kan komma att sparas i upp till sex månader efter det att objektet sålts, då det kan dröja innan Hemnet får information om objektets försäljningspris.

3.4 När du använder Hemnets applikationer

Om du använder Hemnets applikationer behandlas din användardata i den enhet (t.ex. din mobiltelefon) som applikationen är installerad på för att du ska få en så bra användarupplevelse som möjligt. Det rör sig om information om när applikationen öppnades senast, vilka funktioner du använt, hur många gånger applikationen öppnats, sökhistorik, etc. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning som laglig grund, där Hemnets berättigade intresse är att erbjuda en bra produkt till sina användare.

Uppgifterna lagras så länge du har kvar applikationen i din enhet. Du kan när som helst se till att uppgifterna raderas genom att ta bort eller avinstallera applikationen.

4 Vilka kan Hemnet komma att dela dina uppgifter med?

Hemnet kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer som Hemnet har anlitat för bl.a. lagring, optimering av webbplatsen och Hemnets applikationer, samt sms- och e-postutskick. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Hemnets räkning i samband med att de utför en tjänst för Hemnet. Hemnet vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning med, sådana utvalda tredje parter.

Hemnet kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om Hemnet är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Hemnets verksamhet säljs kan Hemnet komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5 Överföring av personuppgifter utanför EU/EES?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES till leverantörer som för Hemnets räkning ansvarar för optimering av webbplatsen och applikationer samt e-postutskick och marknadsföringstjänster. Hemnet har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att säkerställa att mottagaren är ansluten till Privacy Shield, eller genom att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal innehållande bestämmelser som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. En kopia av dessa bestämmelser kan tillhandahållas på förfrågan till Hemnet. Se hemnet.se/integritet för information om hur du kontaktar Hemnet.

6 Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Hemnet. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen.

  • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på om Hemnet behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet, har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge Hemnet lagrar dina personuppgifter.
  • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Hemnet i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Hemnet överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för de personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke och gäller därmed bara för de uppgifter du lämnat för slutprisbevakning.
  • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Hemnet korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
  • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Hemnet raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som Hemnet samlade in personuppgifterna för.
  • Rätt att göra invändningar mot Hemnets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Hemnets behandling av dina personuppgifter.
  • Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Hemnets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Hemnet möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • Klagomål. Om du har klagomål avseende Hemnets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill göra registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen se hemnet.se/integritet för information om hur du kontaktar Hemnet.

7 Ändringar i integritetspolicyn

Hemnet förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras i Hemnets kanaler och på annat sätt Hemnet finner lämpligt.

Uppdaterad den 25 juni 2019