Integritetspolicy för dig som är mäklare

1 Inledning

Denna integritetspolicy syftar till att du som mäklare ska få information om hur Hemnet Service HNS AB ("Hemnet") hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan använda dina rättigheter.

Vänligen observera att viss behandling omfattas av Hemnets utgivningsbevis och att Hemnet har rätt att publicera dessa uppgifter utan att behöva iaktta Dataskyddsförordningen eller annan personuppgiftslagstiftning. Uppgifterna kan publiceras utan begränsning i tid. Dessa uppgifter behandlas inte för andra ändamål än publicering under utgivningsbeviset.

2 Vem är personuppgiftsansvarig?

Hemnet är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs nedan i punkt 3.

Vänligen se hemnet.se/integritet för information om hur du kontaktar Hemnet eller

Hemnet Service HNS AB (org. nr. 556260-0089)
Klarabergsgatan 60, 3 tr.
111 21 Stockholm

3 Typer av personuppgifter som behandlas

3.1 Administration och fullgörande av avtal

I Hemnets kundportal för mäklare ("Kundportalen") och tillhörande system behandlas ditt namn, e-postadress, telefonnummer och din annons- och förmedlingshistorik. Uppgifterna behandlas för att du och mäklarfirman ska kunna administrera era konton och annonser, ha översikt och se statistik över dina och mäklarfirmans nuvarande och tidigare försäljningsobjekt, för att kunna jämföra din förmedlingsstatistik med andra mäklare och med andra mäklarkontor, för att kunna erbjuda tjänster kopplade till mäklarfirman, m.m. Behandlingen sker med intresseavvägning som laglig grund, där Hemnets legitima intresse är att kunna administrera och uppfylla de tjänster som följer av avtalet med mäklarfirman.

Om du som mäklare för mäklarfirmans räkning lägger en beställning av en tilläggsprodukt för ett annonsobjekt behandlas ditt namn, e-postadress, annonsobjektet och köpt tilläggsprodukt för ändamålet att fakturera mäklarfirman. Behandlingen sker med en intresseavvägning som laglig grund, där Hemnets legitima intresse är att kunna administrera och uppfylla avtalet med mäklarfirman.

3.2 Publicering av annons

När du annonserar ett förmedlingsobjekt behandlas ditt namn, telefonnummer, foto, e-postadress och ditt förmedlingsobjekt. Behandlingen sker med intresseavvägning som laglig grund där Hemnets legitima intresse är att kunna administrera och uppfylla avtalet med mäklarfirman och bostadssäljaren.

Annonsen finns tillgänglig på webbplatsen och i Hemnets applikationer under den avtalande annonstiden till dess att du tar ner annonsen eller om Hemnet innan dess finner skäl att ta ner annonsen om den t.ex. strider mot Hemnets publiceringsvillkor. Vidare kan uppgifterna komma att publiceras i enlighet med punkt 3.3 nedan.

3.3 Publicering av historiska bostadsförsäljningar och statistik

Hemnet behandlar uppgifter om dig för ändamålet att publicera information och statistik om historiska bostadsförsäljningar och objekt som har legat ute för försäljning. Uppgifter som behandlas för detta ändamål utgörs av ditt namn, telefonnummer, eventuellt foto, e-postadress, uppgifter om ditt förmedlingsobjekt och arbetsgivare, försäljningsdatum och slutpris.

Uppgifterna samlas in från bl.a. dig eller din mäklarfirma, Svensk Mäklarstatistik, Lantmäteriet, Skatteverket, Bolagsverket, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarsamfundet.

Denna behandling omfattas av reglerna för Hemnets utgivningsbevis enligt Tryckfrihetsförordningen. Hemnet har rätt att publicera dessa uppgifter utan att behöva iaktta Dataskyddsförordningen eller annan personuppgiftslagstiftning. Uppgifterna kan publiceras utan begränsning i tid.

3.4 Direktmarknadsföring

Hemnet behandlar din e-postadress för direktmarknadsföringsändamål. Marknadsföringen består i att Hemnet skickar marknadskommunikation och/eller erbjudanden som Hemnet bedömer vara relevanta för dig i din användning av Hemnets tjänster. Behandlingen sker med en intresseavvägning som laglig grund, där Hemnets berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter och tjänster.

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från Hemnets marknadsföringsmejl genom att kontakta Hemnet på [email protected] eller genom att använda den länk för avregistrering som finns i varje marknadsföringsmejl.

4 Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Hemnet kan komma att överföra dina personuppgifter till företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t.ex. för att hantera utskick, fakturering, tillhandahålla IT-system och liknande. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Hemnets räkning i samband med att de utför en tjänst för Hemnet. Hemnet vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Hemnet kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om man är skyldig att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Hemnets verksamhet säljas kan Hemnet komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5 Överföring av personuppgifter utanför EU/EES?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES om de leverantörer som behandlar uppgifter för Hemnets räkning överför dina uppgifter till sådan plats. Hemnet har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att säkerställa att mottagaren är ansluten till Privacy Shield, eller genom att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal innehållande bestämmelser som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. En kopia av dessa bestämmelser kan tillhandahållas på förfrågan till Hemnet. Se hemnet.se/integritet för information om hur du kontaktar Hemnet.

6 Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina kontaktuppgifter behandlas så länge de behövs för att Hemnet ska kunna administrera tilläggsköp och för övrig administration av avtalsrelationen med mäklarfirman. Om Hemnet får vetskap om att din anställning vid en mäklarfirma upphör kommer ditt konto i Kundportalen att raderas och dina personuppgifter att gallras.

Uppgifter som behandlas för att publicera bostadssäljarens annons enligt avtal med bostadssäljaren behandlas för detta ändamål under annonstiden. Dessa uppgifter behandlas även i Kundportalen efter annonstiden för att du och mäklarfirman ska kunna administrera och ha översikt över tidigare förmedlingar.

Uppgifter som behandlas för publicering av historiska bostadsförsäljningar och statistik omfattas av Hemnets utgivningsbevis enligt Tryckfrihetsförordningen och kan behandlas för publicistiska ändamål utan begränsning i tid.

Förutsatt att du inte har motsatt dig mottagande av nyhetsbrev och marknadsföringsmejl, kommer vi att spara din e-postadress för marknadsföring under pågående kundrelation med mäklarfirman och upp till 12 månader efter avtalsrelationens upphörande.

Utöver vad som anges ovan ska Hemnet spara de personuppgifter som måste sparas i enlighet med bokföringslagen eller annan tillämplig lagstiftning. Vidare ska Hemnet i händelse av en förestående tvist spara den information som krävs för att Hemnet ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

7 Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Hemnet. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen.

  • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på om Hemnet behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
  • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Hemnet korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
  • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Hemnet raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
  • Rätt att göra invändningar mot Hemnets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Hemnets behandling av dina personuppgifter.
  • Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Hemnet behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Hemnet utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.
  • Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Hemnets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Hemnet möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • Klagomål. Om du har klagomål avseende Hemnets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen se hemnet.se/integritet för information om hur du kontaktar Hemnet.

Vänligen observera att viss personuppgiftsbehandling omfattas av reglerna för Hemnets utgivningsbevis enligt Tryckfrihetsförordningen varvid rättigheterna enligt Dataskyddsförordningen inte är tillämpliga.

8 Ändringar i integritetspolicyn för mäklare

Hemnet förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras via e-post, på Kundportalen eller på annat sätt som Hemnet finner lämpligt.

Uppdaterad den 6 sep 2018