Integritetspolicy för dig som säljer en bostad

1 Inledning

Denna integritetspolicy syftar till att du som säljare av en bostad eller annat objekt ska få information om hur Hemnet Service HNS AB ("Hemnet") hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan använda dina rättigheter.

Tänk på att viss behandling omfattas av Hemnets utgivningsbevis och att Hemnet har rätt att publicera dessa uppgifter utan att behöva iaktta Dataskyddsförordningen eller annan personuppgiftslagstiftning. Uppgifterna kan publiceras utan begränsning i tid. Dessa uppgifter behandlas inte för andra ändamål än för publicering under utgivningsbeviset.

2 Vem är personuppgiftsansvarig?

Hemnet är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs nedan i punkt 3. Din mäklarfirma är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som mäklarfirman vidtar i anledning av din bostadsförsäljning.

Vänligen se hemnet.se/integritet för information om hur du kontaktar Hemnet eller

Hemnet Service HNS AB (org. nr. 556260-0089)
Klarabergsgatan 60, 3 tr.
111 21 Stockholm

3 Typer av personuppgifter som behandlas

3.1 Säljare (privatpersoner)

3.1.1 Kundadministration

Hemnet samlar in ditt namn, adress, personnummer och e-postadress via din mäklare. Uppgifterna behandlas för att administrera din beställning av annonsering och för att ta emot betalning. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Hemnet ska kunna fullgöra avtalet med dig och i övrigt utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet.

3.1.2 Publicering av annons

Hemnet samlar in uppgifter om bostaden såsom adress, fotografier, byggår, boarea, antal rum, utgångspris, avgift, driftskostnad, beskrivning, historiska prisuppgifter, taxeringsvärden, fastighetsbeteckning, koordinater, bygglov, antal personer som är folkbokförda på adressen samt uppgift om visningsdatum och uppgift om din mäklare. Uppgifterna samlas in från bl.a. dig eller din mäklarfirma, Svensk Mäklarstatistik, Lantmäteriet, Skatteverket, Bolagsverket, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarsamfundet. Dessa uppgifter behandlas för ändamålet att publicera annonsen. Den lagliga grunden för att behandla personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Annonsen finns tillgänglig på webbplatsen och i Hemnets applikationer under den avtalade annonstiden till dess att du, via din mäklare, tar ner annonsen eller om Hemnet innan dess finner skäl att ta ner annonsen om den t.ex. strider mot Hemnets publiceringsvillkor. Vidare kan uppgifterna komma att publiceras i enlighet med punkt 3.1.3 nedan.

3.1.3 Publicering av historiska bostadsförsäljningar och statistik

Hemnet behandlar uppgifter om bostaden för ändamålet att publicera information och statistik om historiska bostadsförsäljningar och bostäder som har legat ute för försäljning. Uppgifter som behandlas för detta ändamål utgörs av adress, fotografier (förutsatt att Hemnet har säkrat immaterialrättigheter till fotografier), byggår, boarea, antal rum, utgångspris, avgift, driftskostnad, beskrivning, historiska prisuppgifter, taxeringsvärden, bygglov, antal personer som är folkbokförda på adressen, uppgift om visningsdatum och uppgift om din mäklare samt uppgift om bostadens försäljningsdatum och slutpris.

Uppgifterna samlas in av Hemnet i enlighet med punkt 3.1.2 i samband med att du ska annonsera på Hemnet. Uppgifter om bostadens slutpris inhämtas från mäklaren och publiceras med ditt samtycke.

Eftersom Hemnet har utgivningsbevis har Hemnet rätt att publicera dessa uppgifter. Uppgifterna kan publiceras utan begränsning i tid.

3.1.4 Direktmarknadsföring

Hemnet kan behandla din e-postadress för direktmarknadsföring. Du har möjlighet att motsätta dig marknadsföringen genom att använda den länk för avregistrering som finns längst ner i varje e-post. Behandlingen sker med stöd i en intresseavvägning baserat på Hemnets intresse att marknadsföra sina produkter och tjänster. Användande av dina uppgifter som samlats in via mäklare för direktmarknadsföring förutsätter ett godkännande från din mäklarfirma.

3.2 Kontaktpersoner hos Säljare som är juridiska personer

Om Säljaren är en juridisk person och du är kontaktperson för denna Säljare, behandlar Hemnet ditt namn och din e-postadress för att avtalet med Säljaren ska kunna fullgöras och i övrigt administrera annonseringen. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning som laglig grund där Hemnets legitima intresse är att kunna administrera avtalet med Säljaren.

4 Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Hemnet kan komma att överföra dina personuppgifter till företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t.ex. för att hantera utskick, fakturering, tillhandahålla IT-system och liknande. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Hemnets räkning i samband med att de utför en tjänst för Hemnet, t.ex. fakturering. Hemnet vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Hemnet kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om man är skyldig att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Hemnets verksamhet avyttras kan Hemnet komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5 Överföring av personuppgifter utanför EU/EES?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES om de leverantörer som behandlar uppgifter för Hemnets räkning överför dina uppgifter till sådan plats. Hemnet har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, genom att säkerställa att mottagaren är ansluten till Privacy Shield eller genom att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal innehållandes bestämmelser som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. En kopia av dessa bestämmelser kan tillhandahållas på förfrågan till Hemnet. Se hemnet.se/integritet för information om hur du kontaktar Hemnet.

6 Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Namn, personnummer och kontaktuppgifter sparas i Hemnets affärs- och faktureringssystem så länge det är nödvändigt för att Hemnet ska kunna administrera annonsavtalet och säkerställa att betalning skett. Detta avser både privatpersoner och kontaktpersoner för juridiska personer.

De uppgifter som behandlas för att publicera annonsen enligt ditt avtal med Hemnet behandlas för detta ändamål under annonstiden.

Publicering av historiska bostadsförsäljningar och statistik omfattas av Hemnets utgivningsbevis och kan behandlas för publicistiska ändamål utan begränsning i tid.

Gällande direktmarknadsföring kan din e-postadress användas för att skicka marknadsföringsmejl om tjänster som liknar de som du köpt i upp till 12 månader efter att din annons tagits ned. Om du avregistrerar dig från att ta emot marknadsföringsmejl kommer Hemnet upphöra med användningen av e-postadressen för direktmarknadsföring.

Utöver vad som framgår ovan kan Hemnet komma att spara dina personuppgifter om Hemnet har en sådan skyldighet i enlighet med bokföringslagen eller annan tillämplig lagstiftning. Vidare kan Hemnet i händelse av en förestående tvist spara den information som krävs för att Hemnet ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

7 Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Hemnet. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen.

  • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Hemnet behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
  • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Hemnet i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Hemnet överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för de personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller avtal där du är part. Kontaktpersoner hos juridiska personer omfattas därmed inte.
  • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Hemnet korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
  • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Hemnet raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
  • Rätt att göra invändningar mot Hemnets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Hemnets behandling av dina personuppgifter.
  • Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Hemnet behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Hemnet utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.
  • Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Hemnets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Hemnet möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • Klagomål. Om du har klagomål avseende Hemnets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen se hemnet.se/integritet för information om hur du kontaktar Hemnet.

Vänligen observera att viss personuppgiftsbehandling omfattas av reglerna om utgivningsbevis varvid rättigheterna enligt Dataskyddsförordningen inte är tillämpliga.

8 Ändringar i integritetspolicyn

Hemnet förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras via e-post.

Uppdaterad den 24 maj 2018