Norrvidinge 13:1

Svalöv, Svalövs kommun Se på karta

3 995 000 kr

Bostadstyp
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
4 830 m²

Välkommen till Norrvidinge och alla chanser till en välplanerad nybyggnation. I föreliggande förslag så byggs det 12 radhus i två etapper med 15 tillhörande parkeringsplatser, cykelparkering & grönytor.

Det får anses allmänt känt att det kan vara svårt att komma in på den kommersiella marknaden idag och därför kan även säljare erbjuda en avbetalning på denna fastighet.

Säljaren kan i detta fall skriva ett avtal med 30% kontantinsats och resterande genom avbetalning över en period på 3-5 år.

Ni planerar själv och ansöker om avstyckning samt ansökan om bygglov. Ritningar som bifogas marknadsföringen är tänkt som inspiration och bygger på nuvarande befintlig bebyggelse med en vacker kyrka runt knuten.

Helt enkelt ett härligt lantligt läge med möjligheter till uteplatser i solsäkra väderstreck och närhet till 108:an med utmärkta kommunikationer.

Detaljplan för Norrvidinge 13:1 har vunnit laga kraft. I annonsen under dokument bifogas detaljplanekarta, plan- och genomförandebeskrivning, laga kraftbevis samt fastighetsförteckning. Detaljplanen påbörjades under 2020 och följer därför Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan (2014:5).

Länsstyrelsen har med stöd av 11 kap 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) beslutat att inte överpröva detaljplanen. Då ingen överklagan enligt 13 kap §§ 2 och 3 plan- och bygg¬¬lagen (SFS 2010:900) har inkommit vann detaljplanen laga kraft den 24 oktober 2022.

Fasad ska utformas i rött tegel, ljus puts och/eller faluröd träpanel, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Tak ska vara av röda pannor, svart papp, band täckning med svart och/eller röd plåt,
platta eller sinuskorrigerade fibercementskivor i grå kulör, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mur eller häck ska uppföras med en lägsta respektive högsta höjd på 0,8 till 1,1 meter över
marknivån. Utfart får finnas., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

37-45 graders takvinkel, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Detta är utifrån kulturmiljöinventeringen som Paul från WSP tog fram, det är också lagt till lite prickmark för att säkerställa att byggnationen inte kan klumpas ihop till en stor byggnation, vilket Länsstyrelsen ville ta höjd för.

Läs mer hos mäklaren
Svensk Fastighetsförmedling Landskrona

Kontakta mäklaren

Pernilla Corsing

Svensk Fastighetsförmedling Landskrona
Mäklare Pernilla Corsing, Svensk Fastighetsförmedling Landskrona
+46709501899