Dekorstigen 10

Björkalund, Norrköpings kommunVisa på karta
1 795 000 kr
Bostadstyp
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
750 m²

I populära Björkalund finns nu möjlighet att förvärva någon av dessa 6 tomter. Här tar ett barnvänligt område form med en trevlig lekplats och nybyggd förskola. Trivsamt lugnt läge med Vrinneviskogen som granne och samtidigt cykelavstånd in till city. Tomterna är redo för nybyggnation med valfri husleverantör. Huvudbyggnaden får uppföras om max 150 kvm byggnadsarea i max två våningar samt komplementbyggnad om max 70 kvm. Alla tomter som är till salu är om 750 kvm. Adresserna för tomterna är Dekorstigen 6, 8, 10, 12, 14 och 16. Vatten och avlopp: Vatten och avlopp ansluts till Nodras nät, kommunen har erlagt anslutningsavgiften på 146.250 kr inkl. moms till Nodra. Köparen betalar kommunen för anslutningsavgiften i samband med köpet av tomten, denna summan är utöver köpeskillingen för tomten. Köparen ansvarar själv för att ta kontakt med Nodra gällande anslutning av vatten och avlopp till tomten i samband med deras byggnation. El: Köparen ansvarar själv för att ta kontakt med Eon gällande anslutning av tomten. Enligt uppgift från Eon 2023-07-06 kostar en nyanslutning, 25 A, (normal villa) 44.375 kr inkl. moms i grundavgift. Fiber: Köparen ansvarar själv för att ta kontakt med Nodra gällande anslutning av tomten. Anslutningsavgift 19.000kr inkl moms enligt uppgift från Nodra Geoteknik: Köparen uppmanas att själv bedöma om ytterligare geotekniska utredningar behöver utföras på tomten beroende på vilken typ av byggnation och markarbeten som skall genomföras. Utfyllnad samt särskilda grundläggningsförutsättningar så som pålning eller kompensationsgrundläggning kan komma att behövas beroende på typ av byggnation. Radon: Radonmätningar gjordes i samband med WSP´s geotekniska utredning 2008 vilken visar att marken inom området klassificeras som lågradonmark. Föroreningar: Det finns enligt detaljplanens utredningar inga kända föroreningar inom planområdet. Byggrätt: Max antal våningar är 2. Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 150 kvm. Största byggnadsarea för komplementbyggnad är 70 kvm. Huvudbyggnad skall placeras minst 4 m från tomtgräns. Efter hörande av berörd granne får komplementbyggnad placeras närmare gräns. Komplementbyggnader tillhörande villor ska vara friliggande. Komplementbyggnad får högst vara en våning. Vind får inte inredas utöver angivet våningsantal. Byggnader ska anpassas till befintlig terräng. Ändring av markens medelnivå vid byggnad tillåts med max ± 1,0 m om inte synnerliga skäl motiverar en större förändring. Juridisk person: Tomten får ej köpas av juridisk person dvs bolag/företag. Gränsutmärkning: Tomterna är avstyckade men ej gränsutmärka av Lantmäteriet. Detta kommer göras efter markarbeten inom tomterna är klara. Gränsutmärkningen påkallas och bekostas av Norrköpings kommun. Nuvarande utmärkning av tomterna är endast visuell och saknar rättsverkan. Lantmäteriets avstyckningskarta gäller. Infart och krossdike: Infart över krossdiket (se separat informationsblad) som ligger mellan fastighetsgräns och vägbanan måste anmälas och godkännas av kommunen innan uppförande. Infarten över krossdiket behöver vara asfaltsbelagd för att klara snöröjning mm i framtiden. Anmälan görs via E-tjänsten ”in och utfart – Ansökan” på mina sidor, Norrköpings kommun. https://minasidor.norrkoping.se/oversikt/overview/761 Byggnadsskyldighet: Köparen ska inom arton 18 månader från tillträdesdagen på fastigheten uppföra ett hus för permanent boende. Skulle köparen av någon anledning inte fullfölja byggnadsskyldigheten inom utsatt tid, kan köparen efter skriftlig framställning hos kommunen få prövat en förlängning av tiden med ytterligare fem 5 månader. Köparen får ej utan kommunens skriftliga medgivande överlåta fastigheten till annan innan byggnadsskyldigheten är uppfylld. Om så sker utgår ett vite om 50% av köpeskillingen. Om köparen ej inom arton 18 månader från tillträdesdagen fullgjort sin byggnadsskyldighet enligt första stycket utgår ... klicka på "läs mer om bostaden hos mäklaren" för att läsa fortsättningen

Läs mer hos mäklaren
Fastighetsbyrån Norrköping

Kontakta mäklaren

My LindFastighetsbyrån Norrköping
My Lind
Guldhemmets logotyp

Finalist

Årets Mäklarkedja

Guldhemmet 2023


Här kommer budgivning med BankID att erbjudas

Räkna på ditt nya boende

Om BRF

Karta & restider

Säljkollen

Prisutveckling

Liknande bostäder till salu

Kanske finns det andra tomter du har missat?

Artiklar från Hemnet