Trollhöjden T1-T12

Hemavan/Birke, Storuman Se på karta

1 050 000 kr

Bostadstyp
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
621 m²
Driftkostnad
3 500 kr/år

Nu säljs ett helt nytt tomtområde med 12 st friköpta tomter. Obs! Endast 3 tomter kvar!
Tomterna ligger på ett nytt område som kallas Trollhöjden och ligger ovanför Kungsleden samt angränsar mot den nya backen och liften i området.
Tomterna T.1 till T.4 samt T.7 till T.12 är arealen 605 - 670 m2 Avsedda för singelhus i suterräng och tomterna får bebyggas med en bruttoarea på 150m.

Tomt T.5 och T.6 kan bebyggas med parhus och kostar 1.250.000kr st

Vatten och avlopp finns vid tomtgräns.
Anslutningsavgift för Vatten och avlopp ingår i köpeskillingen.

Föreskrifter Trollhöjden Hemavan
Bilaga till köpekontrakt för tomter T1-T4 samt T7-T12

Följande gäller inför bygglovsansökan om bostäder på Trollhöjden enligt gällande detaljplan samt nedanstående förtydliganden och tillägg. Blivande fastighetsägare förbinder sig att förmedla denna information i händelse av vidare försäljning till ny köpare. Höjdkurvor inom tomter visar marknivåer före eventuell grovplanering av tomtmark. Angivna plushöjder inom varje tomt måste följas. Denna plushöjd avser huvudbyggnadens golvnivå på övre huvudvåningen (dvs ej nedre suterrängvåning).
Se även principsektion.

MARKANVÄNDNING
Endast bostadshus får uppföras och skall utnyttjas som fritidshus.

UTNYTTJANDEGRAD
Friliggande fritidshus med en bostadslägenhet får ha en byggnadsarea på maximalt 150 m2. Med byggnadsarea inräknas hela den bebyggda ytan på tomten inklusive ytterväggar samt skärmtak på lägre höjd än 3 meter över mark. Stora taksprång kan påverka byggnadsarean. Husets bruttoarea regleras inte i detaljplanen och kan väsentligt överstiga byggnadsarean då två bostadsplan samt loft är tillåtet.

Om en gästlägenhet inryms i byggnaden kan byggnadsarean utökas till maximalt 250 m2. Huset klassificeras då som tvåfamiljshus men det kommer inte att vara möjligt att stycka fastigheten då tomtstorleken är för liten( gäller ej T5 och T6 som kan komma att styckas som parhus).

BEGRÄNSNINGAR
Mark utmed väg (u-område) får ej bebyggas då det är reservat för underjordiska ledningar och snövallar. För huvudbyggnad gäller att ett mått till tomtgräns på minst 4,5 meter skall eftersträvas mot närmaste granne inom kvarteret. För en god anpassning till omgivande mark och vegetation kan ett mindre mått godtas. Ett mindre mått kan dock leda till ökade krav gällande brandskydd. Det fordrar också grannes medgivande. Mot samfälld mark måste dock alltid finnas ett minsta mått på 4,5 meter.

Bygglov kommer inte att ges för fristående komplementhus, t ex förråd, carport m.m Bygglovsfria byggnadsverk kommer inte att accepteras på u-område eller närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot samfälld mark.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
För samtliga bostadshus gäller att huset måste uppföras som s.k suterränghus (se principsektion). Loft är möjligt men begränsas av nedanstående totalhöjd. Totalhöjden är begränsad till 7 meter i medeltal. Skorsten accepteras utöver denna höjd.

Största tillåtna taklutning är 45 grader. Detaljplanen kräver att husets längdriktning placeras parallellt med nuvarande höjdkurvor (se situationsplan). Förändringar av marknivåer tillåts inte annat än för att genomföra de inom tomten angivna plushöjderna.

Fasadmaterial och färgval skall vara enligt följande. Fasader skall kläs med trä eller skivmaterial i naturtoner. Med naturton menas obehandlat, vitriolbehandlat eller SIOO-behandlat trä eller likvärdigt utseende. Målade fasadytor skall vara i en dov och mörk färgskala med svag

Läs mer hos mäklaren
Mäklarringen Umeå