Mäklare Mats Fröjdenstam

Mats Fröjdenstam

Om mig

Jag är utbildad skogsmästare och registrerad fastighetsmäklare. Mitt verksamhetsområde är Örebro län i huvudsak men jag är även verksam i hela Mälardalsområdet. Jag är specialiserad på fastighetsförmedling och fastighetsvärdering av jord, skog och gårdar.

Mäklarens försäljning på Hemnet
Skog i Järle, null, Nora kommun

Skog i Järle

Gård/Skog
Nora kommun
Areal | Örebro
2 700 000 kr
38,9 ha tomt

Järle by har genom historien huserat såväl bruk som hammare och planer har funnits på en stadsetablering med tillhörande tankar på uppförande av ett landshövdingsresidens. Bruket och de storslagna planerna har gått i dvala men Järleåns vatten rinner fortfarande genom landskapet, där även den omkringliggande jorden och skogen består. Strax norr om Järle, där inägomarken övergår till skog, finns nu möjligheten att förvärva denna obebyggda skogsfastighet. Fastigheten är belägen mellan Nora, Lindesberg och Örebro, i Nora kommun. Innehavet utgörs av totalt ca 39 ha varav den absoluta merparten utgörs av produktiv skogsmark, enligt upprättad skogsbruksplan. Skogen har en fin åldersfördelning med viss dominans på yngre gallringsskog, i god tillväxt. Markerna erbjuder även mjukare värden i form av framtida jaktmöjligheter. Välkommen att besöka skogen i Järle!

Tavlan-Torpskog, null, Karlskoga kommun
  • Budgivning pågår

Tavlan-Torpskog

Gård/Skog
Karlskoga kommun
Areal | Örebro
1 600 000 kr
18,7 ha tomt

Strax norr om Karlskoga, längs den slingrande vägen upp mot Loka, finns nu möjligheten att förvärva denna obebyggda skogsfastighet med f.d. grustäkt. Innehavet utgörs av totalt ca 19 ha varav ca 13,5 ha består av produktiv skogsmark, enligt upprättad skogsbruksplan. Skogen har en jämn åldersstruktur fördelat på de flesta huggningsklasser. Dominerar gör G1-skog. Grustäkten är avslutad och efterbehandlad av säljaren. Täkt för husbehov kan vara antingen tillstånds- eller anmälningspliktig. Samråd krävs från berörda myndigheter om planer finns för att nyttja täkt för husbehov. Markerna erbjuder även mjukare värden i form av jakt. Välkommen att besöka skog och f.d. täkt i Tavlan-Torpskog!

Per Karlsgården, null, Örebro kommun

Per Karlsgården

Gård/Skog
Örebro kommun
Areal | Örebro
10 900 000 kr
93 ha tomt

Per Karlsgården ligger trevligt belägen med ett fint solläge och vacker utsikt över den omkringliggande inägomarken. Innehavet består av ett gårdscentrum omgärdat av inägomark, två sammanhängande barrskogsdominerande skiften ca en kilometer norr om gårdscentrum samt två sammanhängande skiften ca en kilometer söder om gårdscentrum. De södra skiftena domineras av åkermark men består också av skogsbackar med lövdominans. Dessa ger landskapet en trevlig karaktär. Innehavet är beläget endast cirka 4 km från riksvägen vid Almbro och bara ytterligare några kilometer från Örebro. Totalarealen enligt den nyupprättade skogsbruksplanen är cirka 94 ha varav cirka 48 ha består av produktiv skogsmark och cirka 43 ha är inägomark, i huvudsak brukad åkermark. Gårdscentrum är smakfullt placerat i ett bra och centralt läge på innehavet. Byggnationen är samlad vid gårdscentrum med ett bostadshus samt betjänande ekonomibyggnader och övriga uthus. All byggnation, framförallt mangårdsbyggnaden, är i behov av omfattande reparations- och underhållsåtgärder.​ Inkomna anbud hanteras löpande. Välkommen på visning av Per Karlsgården med tillhörande jord och skog!

  • Balkong
  • Uteplats
Vårbo , null, Degerfors kommun

Vårbo

Gård/Skog
Degerfors kommun
Areal | Örebro
7 000 000 kr
42 ha tomt

Det som en gång utgjort en vik till Vänern är idag den populära bad- och fiskesjön Skagern. Invid dess nordöstra strand finns nu möjligheten att förvärva en skogsgård med mycket fint läge på gårdscentrum. Gårdsbyggnationen är trevligt belägen längs en grusväg som leder genom det brutna landskapet. Intill vägen, med sann Bullerby-känsla, är bostadshuset uppfört. Detsamma utgörs av en äldre, gemytlig, timmerbyggnad, troligen uppförd under senare delen av 1700-talet. Intill huvudbyggnaden finns även en gäststuga och en drängstuga. Övrig gårdsbyggnation utgörs av två ekonomibyggnader, ett växthus och ett sommarstall. Därtill finns även byggnation inom fastigheten i form av en jaktkoja, en sjöbod och en bondsåg. Dryga hälften av den brukade inägomarken utgörs av öppen betesmark mellan gården och sjön Skagern. Resterande del av arealen odlas i huvudsak med vall och går att finna på det norra skogsskiftet. Skogen är välskött med en god bonitet, mycket tack vare det rörliga markvattnet i sluttningarna ned mot Skagern. All skog går att nå från egen eller gemensam väg. Fastigheten erbjuder även möjligheter till extra intäkter i form av årlig utdelning från häradsallmänning, uthyrning av hamn samt försäljning av el från de egna solcellsanläggningarna. Den som gillar självhushållning kommer att uppskatta trädgårdens rikedom, med växthuset som gårdens nav för odlingen. Förråden kan även fyllas med fisk och kräftor från Skagern samt bär, svamp och vilt från skogen. Närmare en cirkulärekonomi går knappast att komma. Välkommen att anmäla er för visning av gården i Vårbo!

  • Uteplats
Geråsens herrgård, null, Hallsbergs kommun

Geråsens herrgård

Gård/Skog
Hallsbergs kommun
Areal | Örebro
24 000 000 kr
138 ha tomt

I trakterna kring Viby har det funnits ekskogar sedan värmetiden för 8 000 år sedan. Tack vara bygdens historik av frälsejordar har många ekar fått stå kvar. I en av dessa ädellövslundar uppfördes Geråsens herrgård med tillhörande byggnation under mitten av 1800-talet. Huvudbyggnaden är pampig i sitt utförande, i tre plan, omgiven av grova ädellövträd och med utsikt över omkringliggande ägor genom lövverket. En stor del av den övriga byggnationen på gården bär spår av egendomens historiska storhet, rik på fina detaljer och extra utsmyckningar. I modern tid har mjölkproduktion bedrivits på gården med bete såväl på betesmark som inom Naturreservat och Natura-2000 område. Till gården hör även god åkermark. Byggnationen inom egendomen, förutom herrgårdsbyggnaden, utgörs av två bostadshus, ett mjölkstall, äldre bostadshus, flertalet torp samt övriga betjänande ekonomibyggnader och uthus. Egendomen är väl samlad i en enhet kring gårdscentrum. Totalarealen för egendomen uppgår till 138 ha. Enligt senaste SAM-ansökan utgörs ca 83 ha av åkermark, ca 38 ha av betesmark samt ca 2 ha av våtmark. Resterande areal utgörs i huvudsak av gårdscentrum men även en del skogsmark, ca 2,5 ha. Fastigheternas andelar i Grimstens Häradsallmänning genererar en fin årlig intäkt till fastighetsägaren. De senaste fyra årens utdelningar har varierat mellan ca 90 000 – ca 120 000 kr/år. Området erbjuder god jakt med jaktbart vilt i form av älg, kronhjort, vildsvin, rådjur och annat småvilt. Geråsens herrgård med tillhörande jord och skog söker nu en ny driven ägare till att utveckla denna unika natur- och kulturskatt som egendomen erbjuder. Inkomna anbud hanteras löpande. Välkommen att anmäla intresse för att ta del av prospekt!

  • Balkong
  • Uteplats
Bosjöns gård, null, Lindesbergs kommun

Bosjöns gård

Gård/Skog
Lindesbergs kommun
Areal | Örebro
8 900 000 kr
89,2 ha tomt

Strax norr om Frövi, i Lindesbergs kommun, ligger Bosjöns gård smakfullt placerad på en höjd med utsikt över omkringliggande inägomark samt även över Övre och Nedre Bosjön. Bosjöns gård är en gammal gästgivargård med anor in på 1600-talet. Nordost om gården finns den egna skogen som bäddar in gårdscentrum på ett trevligt vis. Fastighetens byggnation är i huvudsak beläget kring ett gårdscentrum och utgörs av ett bostadshus samt intilliggande ekonomibyggnader och uthus. Därtill finns en stuga uppförd precis intill strandkanten på Övre Bosjön. Fastigheten gränsar även mot Vågaren i norr som är en del av Arbogaån. Arealen enligt upprättad skogsbruksplan fördelar sig över ca 60 ha produktiv skogsmark, ca 15 ha inägomark samt dryga 13 ha vatten. Skogen är överlag välskött med en god bonitet. Dominerande är gallringsskogar och fastigheten har gran som huvudträdslag. Åkermarken brukas i dagsläget av jordägaren själv utan flerårsåtaganden. Även jakten sker i egen regi med jaktbart vilt i form av älg, kronhjort, vildsvin, rådjur och annat småvilt. Delar av Övre Bosjön och delar av Nedre Bosjön erbjuder även fiske och kräftfiske i enskilt vatten. Välkommen på visning av Bosjöns gård tillhörande jord och skog!

  • Balkong
  • Uteplats

Visar alla 6