Så var bostadsmarknaden i juli

I juli fanns det 15 568 bostadsrätter till salu på Hemnet. Det är ett 6 procent högre utbud än motsvarande månad ifjol. Jämfört med juli för två år sedan, var utbudet i juli i år hela 33 procent högre.

Det höga utbudet kan fortfarande framför allt förklaras av längre försäljningstider och en trögare marknad generellt. Ett tydligt exempel på det är att det hittills i år publicerats strax under 60 000 bostadsrätter på Hemnet. Det är 2 procent fler än vad som publicerades under samma period 2017. Trots det var alltså utbudet i juli i år 33 procent högre än vad det var i juli 2017.

Även i storstadslänen var bostadsrättsutbudet högt i juli. På årsbasis ökade utbudet i Västra Götaland och Skåne med 11 respektive 4 procent, medan utbudet i Stockholm minskade något (-1%).

Hög aktivitet under sommaren

Det såldes rekordmånga bostadsrätter under juli månad; den högsta noterade försäljningsvolymen för en julimånad som noterats. Delvis kan detta ses som ett resultat av det höga utbudet. Men framför allt har oron för prisnedgångar minskat vilket gör att köpare och säljare nu i högre utsträckning vågar agera. Försäljningsvolymen av bostadsrätter var också hög i samtliga tre storstadslän.

Även på villamarknaden var aktivitet hög under sommaren. Totalt i riket såldes det 5 procent fler villor i juli i år än vad det gjorde i juli förra året.

Många osålda bostadsrätter kommer tillbaka på marknaden

Andelen återpublicerade bostadsrätter ligger fortsatt på en hög nivå. I juli var det hela 28 procent av de bostadsrätter som publicerades som hade varit till salu tidigare. Juli är normalt en månad med en hög andel återpublicerade bostadsrätter, då många som inte lyckats sälja återkommer efter en paus under sommaren. Trenden med en ökad andel återpubliceringar är dock tydlig. Jämför med juli månad ifjol har andelen ökat med två procentenheter i riket.

Även i Västra Götaland och Skåne län låg återpubliceringsandelen nu på en högre nivå än vad den gjorde i juli ifjol. I Stockholm var andelen återpublicerade oförändrad jämfört med ett år tillbaka. Det är dock fortsatt Stockholm som har den högsta andelen återpublicerade bostadsrätter, 31 procent i juli månad.

Den höga andelen återpublicerade bostadsrätter är en effekt av att marknaden har varit trög under en ganska lång tid nu. Det är också så att många banker nu kräver att man säljer sin bostad innan man köper en ny. Det innebär att säljarna i större utsträckning kan ta tid på sig och vänta in ett bud som de är nöjda med. Detta torde göra att benägenheten att plocka bort en osåld bostad för att sedan återpublicera rimligtvis är högre nu jämfört med några år sedan.

Nyproduktionsutbudet fortsätter att minska

Utbudet av nyproducerade bostadsrätter minskade tydligt i juli. Till viss del är det en sommareffekt. Samtidigt minskar även utbudet på årsbasis och trenden är tydlig. Under juli fanns det totalt 10 385 nyproducerade bostadsrätter till salu på Hemnet. En minskning med 22 procent på årsbasis och 27 procent sedan toppen i januari 2018. Framför allt beror det minskade utbudet på ett minskat antal nya bostadsrätter på marknaden. Detta som ett resultat av ett minskat byggande.

Det är i Stockholm som minskningen av nyproducerade bostadsrätter syns tydligast. Där har utbudet minskat med en tredjedel på ett år. I Västra Götaland och Skåne var nyproduktionsutbudet i juli något lägre än tidigare toppnivån men fortfarande högre än i juli för ett år sedan.

Fortsatt ökande andel som tror på stigande priser

I Hemnets Köparbarometer för augusti månad var det 29 procent som uppgav att de tror på stigande priser de kommande sex månaderna. Det är en ökning med en procentenhet från juli månad. Trenden med en ökad tilltro till stigande priser fortsatte därmed även om förändringen från förra månaden var liten.

Även andelen som tror på sjunkande priser ökade med en procentenhet sedan juli månad vilket innebär att det sammanvägda resultatet är i stort sett oförändrat.