Så var bostadsmarknaden i maj

I korthet.

● Rekordhögt utbud av bostadsrätter.

● Lägre säljvolymer i maj.

● Relativt få mäklare upplever att det är svårare att sälja.

● Prisförväntningarna fortsätter återhämta sig.

Den sista veckan i maj noterades det en ny rekordnivå av utbudet för bostadsrätter, vilket även fortsatte att öka under vecka 23. ​Det innebär alltså att vi nu haft rekordutbud två veckor i rad.

Totalt fanns det 11 procent fler bostadsrätter till salu under vecka 23 jämfört med motsvarande vecka 2019.  Normalt brukar bostadsrättsutbudet nå sin högsta nivå runt vecka 20, men i år har det alltså fortsatt att öka. Det finns nu mycket som talar för att vi kommer att få en ovanligt hög aktivitet på marknaden under  sommaren.

Tidigare under våren har det höga utbudet framför allt byggts upp av längre försäljningstider då antalet nya bostadsrättsannonser legat på klart lägre nivåer än normalt. De senaste två veckorna har dock antalet publicerade bostadsrätter ökat kraftig. Under föregående vecka publicerades det 28 procent fler bostadsrätter i riket än motsvarande vecka i fjol.

Även i Västra Götaland noterades ett rekordutbud av bostadsrätter under vecka 23. I Skåne har utbudet nu legat på rekordnivåer under några veckor. Rekordnoteringen där skedde vecka 17 och utbudet har sedan dess minskat något. För Stockholms del är också utbudet ovanligt högt för säsongen. Där fanns det under vecka 23, 15 procent fler bostadsrätter till salu jämfört med motsvarande vecka i fjol.

Lägre försäljningsvolymer i maj

Under maj månad minskade antalet bostadsrättsförsäljningar tydligt.  Jämfört med maj i fjol såldes det 13 procent färre bostadsrätter i riket . Tydligast var nedgången i säljvolym i Stockholm där det såldes 22 procent färre bostadsrätter i år jämfört med i fjol. I Västra Götaland var motsvarande årstakt minus 15 procent, medan antalet försäljningar i Skåne var i nivå med, eller till och något över, fjolårets nivå under maj månad.

Intressant är att det i april var fortsatt höga säljvolymer för bostadsrätter jämfört med tidigare år. Detta samtidigt som de genomsnittliga slutpriserna tydligt minskade, framför allt i Stockholm.

Under maj har prisnedgången stannat av och på vissa håll till och med återhämtat sig men då alltså samtidigt som antalet försäljningar istället minskat. Detta skulle kunna tolkas som att många av de säljare som varit mest motiverade att sälja gjorde det under inledningen av krisen, och att säljarna i maj i betydligt högre utsträckning avvaktar försäljning istället för att acceptera priser under förväntad nivå.

I maj månad minskade även försäljningen av villor på årsbasis efter några månader med höga försäljningsvolymer. Att det sker kan framför allt ses som ett resultat av att ett rekordlågt utbud där det publicerats betydligt färre villor än vad som varit fallet motsvarande period tidigare år.

Två av tre mäklare upplever inte försämrad marknad

I en undersökning som genomfördes bland mäklare i maj månad, uppgav en tredjedel att det blivit svårare att sälja bostad jämfört med ett år tillbaka. Av de tillfrågade var det 18 procent som uppgav att det nu var lättare att sälja bostad och nästan varannan uppgav att det inte var någon skillnad.

Jämfört med resultaten från motsvarande undersökning tidigare år så är det förhållandevis få mäklare som upplever en svårare marknad. I maj 2018, strax efter skärpningen av amorteringskravet, var det exempelvis hela 61 procent som upplevde att det hade blivit svårare att sälja.

Det är tydligt att det framför allt är den oro som präglat marknaden på senare tid som gjort att mäklare tycker att det blivit svårare. Av de mäklare som uppfattar marknaden som trögare var det hela 86 procent som uppgav ökad oro för sjunkande priser som en anledning till att det är svårare att sälja.

Undersökningen bygger på en enkät som gick ut till mäklarrepresentanter i Hemnets kundportal mellan 12 och 29 maj. Respondenterna fick frågan: “Upplever du att det är enklare eller svårare att sälja bostad i det område du jobbar i jämfört med ett år sedan?” Totalt besvarades undersökningen av 364 respondenter.

Färre köpare tror på sjunkande priser

I Hemnets Köparbarometer för juni månad återhämtade sig prisförväntningarna för andra månaden i rad. Av de tillfrågade köparna var det 46 procent som trodde på sjunkande priser och 17 procent som trodde på stigande priser . En förändring från 52 respektive 13 procent jämfört med undersökningen i maj månad. Andelen som tror på sjunkande priser har således minskat med 10 procentenheter sedan toppen i april.