Så var bostadsmarknaden i juni

I korthet

● Historiskt högt utbud av bostadsrätter.

● Hög aktivitet på bostadsrättsmarknaden.

● Rekordstort intresse för fritidshus.

● Kraftig återhämtning av prisförväntningar bland bostadsköpare.

Gör som över 50 000 redan gjort – få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg varje vecka.

Bostadsrättsutbudet på rekordnivåer

Efter rekordutbudet av bostadsrätter under vecka 23 har antalet bostadsrätter till salu nu börjat minska, vilket är normalt för säsongen. Nivån är dock fortsatt tydligt högre än för motsvarande period tidigare år.  Jämfört med i fjol har utbudet legat mellan 10 och 16 procent högre på veckobasis i juni. Anledningen till det höga utbudet är framför allt ett högt inflöde av bostadsrätter på marknaden.

Under juni månad publicerades det 24 procent fler bostadsrätter till försäljning än under motsvarande månad i fjol. Detta kan ses som en effekt av att många säljare avvaktade tidigare under våren som till följd av den oro som coronakrisen skapade.

Det för säsongen höga utbudet av bostadsrätter syns även i storstadslänen. Tydligast är det i Stockholm där utbudet under vecka 27 var 26 procent högre än motsvarande vecka i fjol. Under vecka 27 var motsvarande ökning på årsbasis 18 procent i Skåne och 15 procent i Västra Götaland.

Rekordhöga försäljningsvolymer i juni

Det har varit en rekordhög aktivitet på bostadsrättsmarknaden under juni månad. Totalt såldes det drygt 9 000 bostadsrätter, vilket är det högsta antalet för en junimånad som noterats så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie . Det är också den månad hittills i år då det sålts flest bostadsrätter. Normalt brukar maj vara den månad under första halvåret då det säljs flest bostadsrätter.

De höga försäljningsvolymerna är delvis ett resultat av ett högt utbud. Men också sannolikt en effekt av en minskad oro hos bostadsköparna till följd av flera positiva indikationer kring ekonomin i stort och en stark efterfrågan från bostadsköparna.

Det finns mycket som tyder på att aktiviteten på marknaden förskjutits tidsmässigt några veckor i år, som en följd av coronakrisen och den osäkerhet den skapat, vilket ledde till en mer avvaktande marknad under våren. Nu när en del av den oron ser ut att ha avtagit verkar det finnas ett uppdämt behov på både köp- och säljsidan.

Även i storstadslänen präglades juni månad av höga säljvolymer på bostadsrättsmarknaden. I både Stockholm och Skåne län ökade antalet försäljningar i årstakt med 24 procent medan motsvarande ökning i Västra Götaland var 14 procent. Det är anmärkningsvärt att det under det gångna halvåret, som i stor utsträckning präglats av coronakrisen, ändå såldes fler bostadsrätter än vad det gjorde under det första halvåret i fjol. Både i riket som helhet och för respektive storstadslän.

Rekordstort intresse för fritidshus

Intresset för fritidshus har ökat de senaste åren och tilltagit rejält de senaste månaderna. Sannolikt är detta framför allt en effekt av coronakrisen och att fler än vanligt kommer att tillbringa sin sommarsemester i Sverige.

Under juni månad fick fritidshusannonserna på Hemnet närmare 17 miljoner klick . Det är 35 procent mer än i juni månad i fjol och det högsta antalet för en enskild månad så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie.

Även för övriga bostadstyper har antal klick varit högre än normalt, som en effekt av det kraftigt ökade antalet besökare på Hemnet. Men i förhållande till utbudet sticker fritidshusmarknaden tydligt ut. I juni månad var antalet klick per fritidshusannons drygt 5 700.

Det höga fritidshusintresset syns också tydligt i antalet försäljningar under juni månad. Totalt såldes det drygt 1 200 fritidshus i juni vilket är det högsta noterade antalet under en enskild månad sedan 2015. Detta trots ett lågt utbud. Även budpremien på fritidshus har slagit rekord under våren och i juni var den genomsnittliga ökningen mellan utgångspris och slutpris 11 procent för i riket. Det är betydligt högre än vad som är normalt på fritidshusmarknaden och högre än för både villor och bostadsrätter.

Var tredje bostadsspekulant har ändrat sina preferenser

I en undersökning som genomfördes bland besökare på Hemnet svarade tre av tio (31%) att de har förändrat sina bostadspreferenser i och med coronapandemin. Det är framför allt tillgång till trädgård som respondenterna värderar högre. Av de tillfrågade svarade 14 procent att de nu värdesätter tillgång till trädgård i högre utsträckning än tidigare.

Undersökningen bygger på en enkät som gick ut till besökare på Hemnets bostadssök mellan den 12 och 16 juni. Respondenterna fick där bland annat besvara frågan: ”Upplever du att dina bostadspreferenser har påverkats av coronapandemin?”. Totalt besvarades enkäten av drygt 2 500 personer.

Prisförväntningarna ökar kraftigt

Prisförväntningarna bland bostadsköpare fortsatte att öka i den senaste Köparbarometern, som genomfördes i början av juli.  Andelen som tror på stigande priser ökade med 9 procentenheter, från 17 till 26 procent. Samtidigt minskade andelen som tror på sjunkande priser med 19 procentenheter, vilket innebär att det nu i juli är 27 procent som tror på sjunkande priser den kommande sexmånadersperioden.

Sammantaget är  detta den största ökningen av prisförväntningar i Köparbarometerns historia som sträcker sig tillbaka till september 2017. Vi har nu inom loppet av fyra månader haft både den kraftigaste minskningen och den största ökningen av de sammantagna prisförväntningarna någonsin. De stora svängningarna i prisförväntningar speglar till stor del den turbulenta utvecklingen i omvärlden som vi sett under de senaste månaderna.

Trots den senaste återhämtningen ligger de sammantagna prisförväntningarna en bra bit under den rekordhöga nivån från februari månad. Det är fortfarande något fler som tror på sjunkande priser än som tror på stigande priser, vilket indikerar att den oro som coronakrisen har orsakat sannolikt fortfarande till viss del påverkar marknaden.