Hemnet om bostadsmarknaden i juli

I korthet

● Rekordlågt villautbud.

● Högt bostadsrättsutbud minskar.

● Många sålda bostadsrätter i juli.

● Fortsatt återhämtning av prisförväntningar bland bostadsköpare.

Gör som över 65 000 andra redan gjort – få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg varje vecka.

Utbudet av bostadsrätter har under juli legat högt jämfört med hur det sett ut i julimånader tidigare år. Ökningen i årstakt var som mest 18 procent i början av månaden men har sedan dess minskat och har nu varit negativ de senaste två veckorna. Utbudet av bostadsrätter är med andra ord nu återigen lägre än motsvarande vecka i fjol.

En möjlig förklaring till de stora skillnaderna i sommar jämfört med tidigare somrar är att många har tillbringat sin semester hemma. I och med det har det också varit enklare och mer motiverat att publicera sin bostad till försäljning under sommaren. Det kan också ha lett till en viss tidigareläggning för säljare som under normala omständigheter skulle ha publicerat sin bostadsannons i augusti.

Mönstret för bostadsrättsutbudet har varit liknande i de tre storstadslänen under juli månad. Efter att i början på månaden legat klart över fjolårets utbudsnivå så är nu årstakten i alla de tre storstadslänen återigen negativ.

Lågt utbud på villamarknaden i juli

Utvecklingen på villamarknaden har skiljts sig från utvecklingen på bostadsrättsmarknaden. Utbudet av villor har varit rekordlågt de senaste månaderna och nu i juli fanns det 19 procent färre villor till salu jämfört med i juli i fjol. Det innebär att villautbudet nu för tredje månaden i rad är den lägsta noterade för respektive månad så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie.

Det är utanför storstadslänen som det låga villautbudet är tydligast. Men även i storstadslänen var utbudet lägre än i fjol. I Skåne var villautbudet i juli 15 procent lägre än i fjol. Motsvarande siffra för Stockholm och Västra Götaland var 12 procent.

Att utbudet på villamarknaden är så pass lågt beror framför allt på att det publicerats färre villor än normalt under de senaste månaderna. Möjligen är det en effekt av att färre villaägare är motiverade att sälja nu när större boyta och tillgång till trädgård efterfrågas i större utsträckning som en effekt av coronapandemin.

Rekordmånga sålda bostadsrätter i juli

I juli månad såldes det 7 400 bostadsrätter på successionsmarknaden. Det är den högsta noterade julisiffran så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie och 35 procent fler än i juli i fjol.

Att det såldes så många bostadsrätter under juli kan sannolikt delvis förklaras med den relativt låga aktiviteten på marknaden tidigare i vår. Då präglades marknaden i stor utsträckning av försiktighet och oro som en följd av coronakrisen. När nu denna oro har börjat avta finns det därför ett uppdämt köpbehov på marknaden.

Vidare så har sannolikt också den speciella sommaren där många semestrar hemma påverkat säljvolymerna i positiv riktning. Det har ökat möjligheterna att vara aktiv både för de som säljer och de som planerar att köpa bostad.

Det är i Stockholms län som säljvolymen ökat relativt sett mest under sommaren. Där såldes det i juli 57 procent fler bostadsrätter än i juli i fjol. Stockholm är annars det område där aktiviteten normalt går ner mest under sommaren. Även i Skåne har aktiviteten på bostadsrättsmarknaden varit ovanligt hög under de senaste månaderna. I juli såldes det 35 procent fler bostadsrätter än i juli i fjol. I Skåne såldes det dessutom fler bostadsrätter i juli än i juni och de senaste tre månaderna har säljvolymerna varit rekordhöga jämfört med motsvarande period så långt bak i tiden som Hemnet har statistik.

Små förändringar i synen på nyproduktion 

I juli månad genomfördes en undersökning gällande köparnas inställning till att köpa nyproduktion. Denna undersökning är återkommande två gånger per år bland Hemnets besökare. Generellt har inställningen till att köpa nyproduktion förändrats väldigt lite sedan senaste undersökningen i januari i år.

Av de tillfrågade köparna uppgav 39 procent (41 procent i januari) att de kunde tänka sig att köpa en nyproducerad bostad medan 36 procent (33 procent i januari) uppgav att de inte kunde tänka sig det. Övriga tillfrågade köpare var tveksamma.

Av de som uppgav att de var tveksamma eller inte kunde tänka sig att köpa en nyproducerad bostad var “för hög prisnivå” den vanligaste orsaken. Av de tillfrågade var det 54 procent som uppgav “för hög prisnivå” som en orsak till att de inte kunde tänka sig köpa bostad eller var tveksamma till det.

Samtidigt var det endast 10 procent som uppgav “oro för prisnedgång” som en anledning till att de inte kunde tänka sig köpa eller var tveksamma. Av de som kunde tänka sig att köpa en nyproducerad bostad var det framför allt möjligheten att vara först med att bo i bostaden samt att det krävs litet underhåll som angavs som anledningar.

Undersökningen bygger på en enkät som gick ut till besökare på Hemnet mellan den 19 och 22 juli. De tillfrågade som uppgav att de planerar att köpa bostad de kommande 12 månaderna fick följdfrågor gällande deras inställning till nyproducerade bostäder. Totalt besvarades undersökningen av 2 622 respondenter.

Prisförväntningarna fortsätter att öka

I Hemnets Köparbarometer som genomfördes i början av augusti fortsatte andelen som tror på stigande priser att öka. Av de tillfrågade köparna var det 34 procent som trodde på stigande priser, 8 procentenheter fler än i motsvarande undersökning i juli. Andelen köpare som tror på stigande priser är nu till och med högre än vad den var i mars, strax innan coronakrisen nådde Sverige.

Andelen köpare som tror på sjunkande priser minskade i augustimätningen till 20 procent. Det innebär en minskning i andelen som tror på sjunkande priser för femte undersökningen i rad.