Nationell strategi föreslås för att minska hemlöshet

Hemlösheten i Sverige har inte minskat sedan enligt Socialstyrelsens senaste kartläggning lever 33 000 personer i hemlöshet i Sverige. Samtidigt är mörkertalet stort och många nya grupper drabbas av hemlöshet. I sin nya rapport Hemlös 2020 föreslår Sveriges Stadsmissioner flera förslag på förändringar som kan lägga grunden för en ny nationell strategi för att minska hemlösheten i Sverige.

Hemlöshet ser ut på olika sätt och drabbar människor med olika bakgrunder, på senare tid har den så kallade strukturella hemlösheten ökat. För 15 år sedan ansåg 80 procent att det var missbruk eller psykisk ohälsa som var den bakomliggande orsaken till hemlöshet – en siffra som idag är under 60 procent, enligt Hemlöshetsrapporten. I dag hamnar allt fler i hemlöshet som en följd av en utsatt ekonomisk situation.

Bostadsbristen i Sverige uppmärksammas som en bidragande faktor till problematiken enligt rapporten. ”Det finns en utbredd bostadsbrist, orsakad av att det under lång tid byggts för få bostäder i Sverige i förhållande till befolkningens tillväxt”, skriver Stadsmissionen i Hemlös 2020. Du kan läsa hela rapporten här.

I rapporten lyfts flera förslag fram på hur trenden kan ändras. Tydliga krav på kommuner, en nationell bostadsstrategi, mer samverkan i samhället och modellen Bostad Först är några punkter som Sveriges Stadsmissioner menar skulle kunna förändra situationen. Samtidigt är det tydligt att detinte finns någon universal lösning, det krävs flera förändringar för att hitta fram till en lösningsom gör skillnad.

– De som lever i hemlöshet och bostadslöshet, är inte en homogen grupp och därför behöver vi kunna erbjuda flera olika lösningar. Bostadsmarknaden i sig är också komplex och omgärdad av många hinder och regler som påverkar varandra. Ska vi komma till rätta med det behövs ett helhetsgrepp – en klok sammanhållen strategi som blickar framåt, säger Pernilla Parding, Verksamhetsområdeschef Boende och långsiktigt stöd på Stockholms Stadsmission.

Samarbete med Hemnet

Ett exempel på en sådan del-lösning är Stockholm Stadsmissions verksamhet Bobyrån. Nyligen förlängde Hemnet sitt samarbete med Stockholm Stadsmission och Bobyrån där Hemnet stödjer verksamheten finansiellt. Bobyrån är en verksamhetdär människor i social utsatthet får hjälp att hitta enmer permanent bostadslösning.

– Stockholms Stadsmissions enhet Bobyrån fungerar som en extern förvaltare med extra hjärta och socialkunskap. Med det kan vi ge individuellt utformat stöd till individen- och fungerar också som trygghet till de fastighetsägare vi samarbetar med. Som fastighetsägare kan du bidra med lägenheter till exempelvis Bostad Först, säger Pernilla Parding.

Stockholm Stadsmission arbetar bland annat med modellen Bostad Först som utgår från att egen bostad är en mänsklig rättighet. Målgruppen är personer som lever i hemlöshet, har en psykosocial problematik och någon form av stödbehov. Principen är att man får stöd för att kunna bo bra och bo kvar enligt hyreslagen, utan att behöva kvalificera sig för varje steg.

– Det kändes viktigt för oss att hitta ett socialt engagemang som kunde förknippas med vad vi gör på Hemnet. Vi står för en del av bostadsmarknaden som fungerar väldigt bra, där vi fyller en viktig funktion genom att hjälpa människor att effektivt sälja och hitta sin nya bostad. Samtidigt finns det en annan sida av marknaden som inte fungerar alls lika bra, där bostadsbristen drabbar allt fler och där situationen är särskilt svår för de allra mest utsatta, säger Cecilia Beck-Friis, vd på Hemnet.

Läs mer om Stockholm Stadsmissions arbete här.