Hemnet om bostadsmarknaden i februari 2021

Kort sammanfattat:

  • Bostadsrättsutbudet i nivå med tidigare år
  • Fler sålda bostadsrätter än under månaden innan amorteringskravets skärpning
  • Rekordkorta försäljningstider på flera håll

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Lägre utbud än tidigare år

I februari fanns det totalt 19 028 bostadsrätter till salu på Hemnet, vilket är 1 procent lägre än motsvarande månad i fjol. Utvecklingen för utbudet följer samma mönster som för de två senaste åren. Även sett till antalet publicerade bostadsrättsannonser i riket ligger vi i nivå med fjolåret. 

Av storstadslänen sticker Stockholm ut med ett relativt sett högt utbud. Där är ökningen på årsbasis 7 procent. I Skåne län är utbudet av bostadsrätter istället 7 procent lägre än i februari i fjol medan utbudet i Västra Götaland är minskat med 2 procent på årsbasis.

Utvecklingen på villamarknaden fortsätter att skilja sig från motsvarande på bostadsrättsmarknaden. I februari var villautbudet 23 procent lägre än i februari 2020. Även antalet publicerade villor fortsätter att ligga tydligt under tidigare års nivåer. I februari publicerades det 10 procent färre villaannonser än under motsvarande månad i fjol.

Fler sålda bostadsrätter än innan amorteringskravet

Antalet försäljningar av bostadsrätter på Hemnet fortsätter att ligga på höga nivåer jämfört med tidigare år. I februari såldes det 9 procent fler bostadsrätter än motsvarande månad 2020 och det såldes till och med fler bostadsrätter än i februari 2018. Detta sätter dagens höga säljvolymer i perspektiv.  Amorteringskravet skärptes 1 mars 2018 vilket gjorde att många köpare var extra motiverade att komma till avslut innan, för att på så sätt inte omfattas av de nya amorteringsreglerna.

Av de bostadsrätter som såldes under februari låg 43 procent i Stockholms län. Stockholm var också det av storstadslänen där den årliga försäljningsökningen var störst. Totalt såldes det där 13 procent fler bostadsrätter i februari än under samma månad året innan. För Skåne och Västra Götaland var motsvarande ökning i februari 11 respektive 7 procent. 

Rekordkorta försäljningstider 

Den höga efterfrågan i förhållande till utbudet har bidragit till en stark bostadsmarknad under starten på året. Det syns inte minst på försäljningstiderna som på flera håll noterade rekordlåga nivåer under februari.

För bostadsrätter i riket låg den genomsnittliga försäljningstiden i februari på 15 dagar, vilket är en tangerad rekordnivå. Även för radhusförsäljningar under februari var den genomsnittliga säljtiden 15 dagar. På villamarknaden är försäljningstiden fortsatt högre än för bostadsrätter generellt men minskningen är tydlig. Under februari månad tog det i genomsnitt 18 dagar på Hemnet för en villa att säljas. Det är hela 5 dagar, eller 22 procent, snabbare än under februari 2020. 

Att det är på villamarknaden som de genomsnittliga försäljningstiderna minskar mest är sannolikt framför allt en effekt av att efterfrågan för denna bostadstyp är som högst i förhållande till utbudet. Det gör att det blir fler intressenter per bostad till salu vilket generellt leder till kortare försäljningstider. 

I Skåne län noterades det i februari en ny lägsta genomsnittlig försäljningstid för villor. Den genomsnittliga villaförsäljningen där var under februari 15 dagar, vilket är samma genomsnittstid som i Stockholm. I Västra Götaland var motsvarande försäljningstid för villor 19 dagar i februari, vilket är den kortaste genomsnittliga försäljningstiden sedan mars 2017.

På bostadsrättssidan sticker Stockholms innerstad ut under februari månad med en genomsnittlig försäljningstid på 12 dagar. En så låg genomsnittlig försäljningstid har aldrig tidigare noterats sedan 2013, eller så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie.

Prisförväntningarna fortsätter att öka

I Hemnets Köparbarometer för mars månad svarade 58 procent av de tillfrågade bostadsköparna att det tror på stigande priser den kommande sexmånadersperopden. Det är en ökning från februari månads mätning med 7 procentenheter och innebär en ny rekordnotering. Samtidigt minskade andelen som tror på sjunkande priser med 3 procentenheter,  från 14 till 11 procent, under samma period. 

Att tron på stigande priser är så pass hög just nu är sannolikt både en effekt av och en orsak till den heta marknaden vi sett under början av året.  

Hemnets Köparbarometer bygger på en enkät som går ut till besökare på Hemnets bostadssök i början på varje månad. De respondenter som uppger att de planerar att köpa bostad inom sex månader får frågan: ”Hur tror du att bostadspriserna utvecklas i ditt område de kommande sex månaderna?” Totalt besvaras enkäten av mellan 2 000 och 3 000 personer varje månad. (Under mars och april månad 2020 genomfördes dessutom en extra undersökning i mitten av respektive månad.)