Hemnet om bostadsmarknaden i mars

Månaden kort sammanfattat.

  • Något lägre bostadsrättsutbud än tidigare år.
  • Skillnaden mellan utgångspris och slutpris fortsätter att öka.
  • Prisförväntningarna minskar, men är fortsatt höga.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Lägre utbud än tidigare år

I mars fanns det 20 500 bostadsrätter till salu på Hemnet. Det är 4 procent lägre än i mars i fjol. Antalet publicerade bostadsrätter låg 5 procent under fjolårets nivå, vilket framför allt kan förklaras av en påskeffekt då färre bostäder än normalt publiceras veckan innan påsk. När det gäller årstakten bör det också tas i beaktande att fjolårets marsmånad påverkades av ett ovanligt stort inflöde av bostäder på marknaden, sannolikt till följd av osäkerhet kring eventuella restriktioner i och med coronapandemin.

På villamarknaden fortsätter utbudet att vara lågt. I mars var antalet aktiva villaannonser 21 procent lägre än i mars i fjol medan antalet publicerade villor var 6 procent lägre. Den största orsaken till det låga utbudet är med andra ord inte ett lägre antal publicerade utan framför allt en högre omsättningstakt. 

Stockholms län sticker ut på bostadsrättsmarknaden med ett utbud som i mars var högre än tidigare år. I Västra Götaland var bostadsrättsutbudet i mars ett par procent under fjolårets nivå medan motsvarande i Skåne var 14 procent under. På villamarknaden ser utvecklingen i stort sett likadan ut i storstadslänen som i riket i stort. Det vill säga ett villautbud i respektive län som är ovanligt lågt för säsongen, 20 till 22 procent lägre på årsbasis jämfört med samma månad 2020.

Rekordmånga försäljningar under första kvartalet

Säljvolymerna fortsatte att vara höga även i mars. Totalt under det första kvartalet rapporterades det drygt 28 400 bostadsrättsförsäljningar till Hemnet. Det innebär en tangering av det tidigare rekordnotering från tredje kvartalet i fjol. Mars månad blev den månad med den näst högsta noterade försäljningsvolymen av bostadsrätter så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie. Endast under september 2020 har det sålts fler bostadsrätter under en enskild månad. 

På villamarknaden har antalet försäljningar till viss del hållits nere av de relativt låga antalet publicerade villor. Trots det var antalet villaförsäljningar som rapporterats in under första kvartalet det högsta så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie.

Sannolikt är detta till stor del ett resultat av ett större boendefokus när mer tid spenderas i hemmet under pandemin, samt den relativt höga tron på stigande priser vilket ökar motivationen hos köparna. 

De höga säljvolymerna som präglat marknaden under det första kvartalet syns i stort sett på alla marknader. I Stockholms län låg årstakten för sålda bostadsrätter i mars på +41 procent. Det såldes alltså 41 procent fler bostadsrätter i mars i år jämfört med mars månad i fjol. Motsvarande ökning för Västra Götaland och Skåne var 34 respektive 18 procent. 

Skillnaden mellan utgångspris och slutpris fortsätter upp

I takt med att priserna gått upp har också skillnaden mellan utgångspris och slutpris ökat. Sedan maj månad i fjol har den genomsnittliga ökningen från utgångspris till slutpris varit högre för villor än för bostadsrätter vilket även var fallet i mars. Den genomsnittliga ökningen för bostadsrätter och villor var i mars månad 8 respektive 10 procent.

Framför allt kan detta ses som en effekt av en hög efterfrågan i förhållande till utbudet, vilket sannolikt är förklaringen till att skillnaden mellan utgångspris och slutpris varit högre för villor än bostadsrätter under pandemin. 

I alla de tre storstadslänen fortsatte skillnaden mellan utgångspris och slutpris på bostadsrätter att öka i mars månad. I Stockholm var den genomsnittliga ökningen 10,3 procent för bostadsrätter, vilket är den högsta noteringen sedan augusti 2017. Även i Skåne noterades den största genomsnittliga ökningen för bostadsrätter sedan augusti 2017. Den genomsnittliga ökningen i mars var där 6,2 procent från utgångspris till slutpris. I Västra Götaland var motsvarande ökning 6,6 procent i mars månad.  

Noterbart är att det i alla tre storstadslän var en högre genomsnittlig ökning mellan utgångspris och slutpris för villor än vad det var för bostadsrätter.

Prisförväntningarna faller tillbaka

I april månads Köparbarometer minskade andelen köpare som tror på stigande priser från 58 till 52 procent. Samtidigt ökade andelen som tror på sjunkande priser något. Sammantaget minskar nettosiffran med 8 procentenheter, vilket är den största minskningen på ett år. Samtidigt ligger prisförväntningar fortsatt historiskt högt med den näst högsta nettosiffran som noterats. 

En möjlig förklaring till de minskade prisförväntningarna är att utrymmet för fortsatta prisuppgångar kan anses ha minskat i och med de kraftiga prisökningarna vi haft på den senaste tiden. Framför allt på villamarknaden. Det har också den senaste tiden varit en del spekulationer i media kring en eventuell bostadsbubbla. Möjligen kan detta också ha haft viss effekt på köparnas prisförväntningar.

Noterbart är också att andelen som uppgav att de planerar att köpa bostad den kommande sexmånadersperioden fortsätter att ligga högre än motsvarande månad tidigare år. I april månads undersökning var det 43 procent som uppgav detta.