Analys: Så var bostadsmarknaden i september

I september fanns det 22 714 aktiva bostadsrätter på successionsmarknaden till salu på Hemnet. Det är den högsta noterade månadssiffran sedan 2013. Samtidigt minskar ökningstakten för utbudet på årsbasis jämfört med augusti.

Skaffa Hemnets nyhetsbrev – klicka här!

I september månad var utbudet 4 % högre än året innan. Även för totalutbudet (succession och nyproduktion sammantaget) noterades i september den historiskt sett högsta siffran sedan 2013 på över 36 000 aktiva bostadsrätter under månaden. För nyproduktionen minskade utbudet något i september men är fortsatt på en hög nivå.

Efter att amorteringskravet skärptes i mars i år, har antalet försäljningar generellt legat på en lägre nivå jämfört med tidigare år. De senaste månaderna har dock antalet försäljningar av bostadsrätter på successionsmarknaden legat mer i nivå med motsvarande månader tidigare år.

För september månad var antalet sålda 7 % lägre än under september 2017 men något högre än september 2016. När det gäller jämförelser med 2017 bör tilläggas att det var ett år då det skedde rekordmånga försäljningar av bostadsrätter.

I Stockholms län har försäljningsminskningen, sedan skärpningen av amorteringskravet, varit tydligast. På årsbasis minskade antalet försäljningar med 12 % i september. I Västra Götaland och Skåne var motsvarande minskning på årsbasis drygt 1 %. Till stor del är det försäljningsminskningen i Stockholms län som drar ner försäljningen i riket som helhet.

Att minskningen i antal sålda bostadsrätter framför allt gäller Stockholm kan till stor del förklaras av att det, efter amorteringskravets skärpning, är lägenheter med högt pris som säljs i mindre utsträckning än tidigare.

Ungefär hälften av lägenheterna i Sverige säljs för två miljoner eller lägre. För dessa ser vi snarast ett något högre antal sålda än ifjol. Lägenheter som är dyrare än två miljoner har dock sålts i betydligt lägre omfattning efter amorteringskravets skärpning.

Det ökade utbudet och det minskade antalet försäljningarna har gjort att omsättningshastigheten legat relativt högt den senaste tiden. I september låg omsättningshastigheten i riket på 2,56.

Det ska tolkas som att det tar knappt 2,6 månader att sälja av det aktuella utbudet givet aktuell försäljningstakt. Även här sticker Stockholm ut med en omsättningshastighet i september på 2,65 medan motsvarande siffra för Västra Götaland och Skåne var 2,28 respektive 2,39. Utvecklingen av omsättningshastigheten återspeglar tydligt det senaste årets bostadsrättsmarknad med en begynnande tröghet och oro på marknaden under hösten 2017.

Enligt Hemnets Köparbarometer, som mäter bostadsköparnas prisförväntningar, så är köparnas uppfattning om marknaden är i stort sett oförändrad i oktober jämfört med september. Inställningen till bostadsmarknadens utveckling var i oktober klart mindre negativ jämfört med ett år sedan då andelen som trodde på sjunkande bostadspriser var 35 %.

Texten är skriven av Erik Homberg, analytiker på Hemnet.