Så vill vi bo – efter restriktioner och hemmajobb

Coronapandemin har påverkat både hur och var människor vill bo. 16 procent av Hemnets besökare anser att deras uppfattning om i vilket område de vill bo har förändrats och var tredje upplever att deras preferenser kring hur de vill bo har påverkats. Det visar två undersökningar som Hemnet genomfört i maj och juni.

Allt fler vill bo grönt – alltså med tillgång till en trädgård.

I juni genomfördes en undersökning bland besökare på Hemnet. Där uppgav 34 procent av respondenterna att coronapandemin hade påverkat deras bostadspreferenser. Det är en ökning med 3 procentenheter jämfört med motsvarande undersökning från juni 2020. Framför allt är det tillgång till trädgård, hemmakontor och mer boyta som efterfrågas i större utsträckning.

Av de tillfrågade uppgav 15 procent att de nu värdesätter tillgång till trädgård i högre utsträckning vilket är 1 procentenheter mer än i motsvarande undersökning i fjol. Störst ökning jämfört med motsvarande undersökning i fjol kan ses bland dem som uppger att de värdesätter tillgång till hemmakontor i högre utsträckning. Där ökade andelen med 4 procentenheter, från 7 till 11 procent av de tillfrågade. 

– Efter över ett år av restriktioner och ökat hemmajobbande ser vi tydligt att besökares bostadspreferenser har förändrats. Sannolikt beror detta till stor del på den ökade tiden som många har spenderat i hemmet under pandemin, både vad det gäller arbetstid och fritid, säger Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.

Preferenser kring var vi vill bo

I en annan, liknande undersökning, som genomfördes på Hemnet i maj och juni i år uppgav 16 procent att coronapandemin har påverkat deras uppfattning om i vilket område de vill bo. Av de tillfrågade var det 5 procent som nu i högre utsträckning vill bo på landsbygden. Motsvarande andel för de som nu i högre utsträckning vill bo i den centrala delarna av en stad var 2 procent. 

Andelen som ändrat uppfattning om i vilket område man vill bo var högst bland dem som idag bor i de centrala delarna av en stad. I den gruppen var det 17 procent av de tillfrågade som ändrat uppfattning. Motsvarande andel hos gruppen som bor på landsbygden eller i ett mindre samhälle eller tätort var 14 procent.

– Till viss del verkar besökare på Hemnet i större utsträckning under pandemin efterfråga boende längre ifrån de centrala delarna av städerna. Det är dock relativt små förändringar och de förändrade preferenserna vi sett under pandemin handlar framför allt om hur man vill bo snarare än om var man vill bo, säger Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.

Om undersökningarna

Undersökningen om förändrade boendepreferenser genomfördes på hemnet.se mellan 11 och 15 juni 2021. Totalt 2 307 respondenter deltog i undersökningen. En likadan undersökning genomfördes under samma period 2020.

Undersökningen om förändrade områdespreferenser i bostadssöket genomfördes på hemnet.se mellan 26 maj och 11 juni 2021. Totalt 5 851 respondenter deltog i undersökningen.